ελληνική ιθαγένεια
Διαβάζετε τη σελίδα Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και λόγω φοίτησης

Δυνάμει του Ν. 4332/2015 τροποποιήθηκε ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας, δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας σε ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν και φοιτούν στην Ελλάδα και σε αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ή από σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. Ειδικότερα, βάσει των νέων διατάξεων, διακρίνονται οι παρακάτω βασικές κατηγορίες:

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα και φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα έχει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής του στην Α` τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τη γέννησή του. Σε περίπτωση γέννησης του τέκνου πριν τη συμπλήρωση πενταετίας, προϋπόθεση αποτελεί η δεκαετής πλέον συνεχής νόμιμη διαμονή του γονέα.

– Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο ή ενήλικο που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 9 τάξεις πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ανήλικος αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα έχει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό και γυμνάσιο) είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο και λύκειο)

– Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από απόφοιτο Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση κτήσης από αλλοδαπό της ελληνικής ιθαγένειας με κάποιον από τους ως άνω τρόπους, το τέκνο του αποκτά αμέσως την ελληνική ιθαγένεια.

Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται, κατά τα ανωτέρω, σχετική δήλωση-αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό.

Η δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα.

Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης - φοίτησης
Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και λόγω φοίτησης
Ελληνική ιθαγένειας
γέννησης - φοίτησης
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.