Τα βήματα για έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα

Ο αιτών, που είναι φυσικό πρόσωπο, μπορεί να λάβει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου αφού συμπληρώσει και υποβάλει τις ακόλουθες αιτήσεις στη Φορολογική Αρχή:

  • Μ1 «Αίτηση για αριθμό ΑΦΜ / Αλλαγή δήλωσης προσωπικών πληροφοριών»
  • Μ7 «Δήλωση του Φορολογούμενου»

Εκτός από την παρουσίαση των παραπάνω εγγράφων απαιτούνται επίσης:

  • Ένα έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ένα έγκυρο διαβατήριο για υπηκόους τρίτων χωρών
  • Δελτίο ταυτότητας για Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στο εξωτερικό ή έγκυρο ελληνικό διαβατήριο, εάν δεν διαθέτουν ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό γέννησης για ανηλίκους που δεν διαθέτουν διαβατήριο επίσημα μεταφρασμένο και πιστοποιημένο

Παρακαλώ προσέξτε

Σε περίπτωση που όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα υποβληθούν από τρίτο άτομο, πρέπει να παρουσιάστει στην αρμόδια ΔΟΥ πληρεξούσιο το οποίο εάν έχει συνταχθεί στο εξωτερικό, θα πρέπει να μεταφραστεί επίσημα στα ελληνικά και να είναι επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα (Σύμβαση της Χάγης ή προξενική θεώρηση), καθώς και φωτοτυπία ή αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας του τρίτου προσώπου (έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα). Ο αιτών (υπήκοος τρίτης χώρας) μπορεί να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο ως φορολογικό εκπρόσωπό του στην Ελλάδα είτε υποβάλλοντας σχετική δήλωση όταν εμφανίζεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ για να λάβει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου είτε μέσω πληρεξούσιου, σε περίπτωση που ένα τρίτο πρόσωπο λάβει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου για λογαριασμό τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στα αρχικά δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία πρέπει να αναφέρεται στη Φορολογική Αρχή, με τα παραπάνω έγγραφα.