Βρίσκεστε στην σελίδα Άδεια διαμονής στην Ελλάδα

Κατηγορίες

Οι παραπάνω κατηγορίες αδειών διαμονής απευθύνονται σε πολίτες που επιθυμούν να διαμείνουν στην χώρα μας και να ταξιδέψουν εντός ζώνης Schengen, χωρίς δικαίωμα εργασίας. Ως εργασία δεν λογίζεται η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετόχου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Άδεια Διαμονής

Για πληροφορίες κάντε κλικ στα δύο παρακάτω κουμπιά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής για τους οικονομικά ανεξάρτητους:

 • Βίζα τύπου D για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα. Για την έκδοση βίζας τύπου D απαιτούνται τα παρακάτω: 
 1. Διαβατήριο
 2. Πιστοποιητικό υγείας με Apostille

 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου με Apostille

 4. Δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) μηνιαίως με προσαύξηση 20% επί του ποσού για τον/την σύζυγο και 15% για το κάθε ανήλικο τέκνο

 5. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ή μίσθωσης

Μετά την είσοδο στην Ελλάδα με την θεώρηση εισόδου τύπου D, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Έντυπο αίτησης
 • Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου
 • Παράβολο με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014, όπου απαιτείται
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση
 • Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου ή μίσθωσης

Διάρκεια: διετής

Ανανέωση: κάθε δύο χρόνια

Υποχρεωτική παραμονή στην Ελλάδα 6 μήνες τον χρόνο

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής για τους επενδυτές ακινήτων:

 • Διαβατήριο με έγκυρη βίζα εισόδου οποιασδήποτε χώρας της ζώνης Schengen
 • Συμβόλαιο αγοράς ενός ή περισσότερων ακινήτων, συνολικής αξίας άνω των 250.000€ και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο

ή

 • Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακού καταλύματος
 • Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο

ή

 • Συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικία κατατεθειμένο στην εφορία
 • Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου
 • Τιμολόγια του/των εργολάβου/εργολάβων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις

ή

 • Σύμβαση μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας
 • Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο
 • Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης μίσθωσης
 • Παράβολο
 • Φωτογραφίες

Κανένας περιορισμός για τήρηση τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα

Διάρκεια: πενταετής

Δεν υπάρχει υποχρεωτική διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα

Προνόμια για τους κατόχους της Golden Visa

Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν άδεια διαμονής στην Ελλάδα με το πρόγραμμα Golden Visa, έχουν τα παρακάτω προνόμια:

 • Δωρεάν είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή στην Ελλάδα. Ο πελάτης με την οικογένειά του έχει δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα από 0 έως 365 ημέρες/ετησίως.
 • Δωρεάν ταξίδια και διαμονή σε άλλες χώρες της ζώνης Schengen έως και 90 ημέρες ανά 6 μήνες.
 • Αν και η Golden Visa δεν παρέχει κανένα δικαίωμα στην αγορά εργασίας, ο επενδυτής εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να είναι μέτοχος μιας εταιρείας ή να ιδρύσει τη δική του εταιρεία στην Ελλάδα.
 • Δωρεάν πρόσβαση στο ελληνικό δημόσιο/ιδιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα για τα παιδιά του επενδυτή
 • Ο επενδυτής έχει κάθε δικαίωμα να νοικιάζει ή να υπομισθώνει τα ακίνητά του και να εισπράττει εισόδημα
 • Ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει αυτοκίνητο με ελληνικά πρότυπα και να αποκτήσει ελληνική άδεια οδήγησης
 • Ο επενδυτής και τα μέλη της οικογένειάς του έχουν το δικαίωμα να λάβουν την Ελληνική Ιθαγένεια αφού μπορέσουν να αποδείξουν τουλάχιστον 7 χρόνια φυσική διαμονή στην Ελλάδα και να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας, πολιτικής, πολιτισμού και ελληνικής γλώσσας.

Για να βρείτε το ακίνητο που σας ταιριάζει επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.grekodom.gr