Διαβάζετε τη σελίδα Ελληνική Ιθαγένεια

Το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες άσκησής της (καθώς και οι τρόποι χορήγησης της ιθαγένειας) ρυθμίζονται από τον “Κώδικα Ιθαγένειας” (Ν. 3284/2004) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄/09.07.2015) και τη συναφή νομοθεσία (κυρίως Ν. 2910/2001 και οι τροποποιητικοί αυτού Ν.3013/2002 και Ν. 3274/2004 καθώς και Ν. 3838/2010).

Οι τρόποι κτήσης της ελληνικής Ιθαγένειας είναι :

αυτοδίκαια με την γέννηση

πολιτογράφηση

με αναγνώριση

με υιοθεσία

με κατάταξη στις

ένοπλες δυνάμεις

Α. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Άρθρο 1 παρ. 1 του ΚΕΙ )

Α1. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – (Άρθρο 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παο. 1 του ν. 4332/2015)

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη γέννηση και φοίτηση του τέκνου στην Ελλάδα:

  α. Γέννηση του τέκνου στην Ελλάδα.

  ί. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί στη χώρα από την 9η-7-2015 και μετά και είναι ανήλικα κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους.

  ίί. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί στη χώρα έως και την 8η-7-2015 με την προϋπόθεση ότι κατά την 9η-7-2015 είναι ανήλικα, ενώ η ανηλικότητά τους θα πρέπει να υφίσταται και κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους.

  β. Εγγραφή του τέκνου στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολούθηση της παρακολούθησης από το τέκνο συνεχόμενα ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του.

  • Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής των γονέων του τέκνου:

  α. Συμπλήρωση από τον έναν εκ των γονέων του τέκνου πενταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης αυτού.

  Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν την συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής αρκεί η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του τέκνου του η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση του τέκνου και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησης αυτού.

  β. Νόμιμη διαμονή εκ μέρους και των δύο γονέων του τέκνου (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης- δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του νέου άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

  γ. Κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης-δήλωσης ενός εκ των κατωτέρω, περιοριστικά απαριθμούμενων, τίτλων νόμιμης διαμονής:

  1. άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (Α’ 160) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α’ 26) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), όπως ισχύει,
  2. άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (Α’ 91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), όπως ισχύουν,
  • έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α’ 135),
  1. τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α’ 63), 96/2008 (Α’ 152), 114/2010 (Α’ 195) και 113/2013 (Α’ 146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,

  ν. ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,

  1. άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),
  • δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Α1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  (απαιτείται η σωρευτική συνδρομή τους)

  • Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη γέννηση και φοίτηση του τέκνου στην Ελλάδα:

  α. Γέννηση του τέκνου στην Ελλάδα.

  ί. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1Α παρ. 1 του ΚΕΙ): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί στη χώρα από την 9η-7-2015 και μετά και είναι ανήλικα κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους.

  ίί. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 1 του ν. 4332/2015): Αφορά τέκνα που έχουν γεννηθεί στη χώρα έως και την 8η-7-2015 με την προϋπόθεση ότι κατά την 9η-7-2015 είναι ανήλικα, ενώ η ανηλικότητά τους θα πρέπει να υφίσταται και κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων τους.

  β. Εγγραφή του τέκνου στην Α’ τάξη ελληνικού σχολείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξακολούθηση της παρακολούθησης από το τέκνο συνεχόμενα ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής δήλωσης-αίτησης των γονέων του.

  • Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής των γονέων του τέκνου:

  α. Συμπλήρωση από τον έναν εκ των γονέων του τέκνου πενταετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής στη χώρα κατά το χρόνο γέννησης αυτού.

  Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν την συμπλήρωση της ως άνω πενταετούς διαμονής αρκεί η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του τέκνου του η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση του τέκνου και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησης αυτού.

  β. Νόμιμη διαμονή εκ μέρους και των δύο γονέων του τέκνου (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης- δήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του νέου άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).

  γ. Κατοχή από τον έναν τουλάχιστον εκ των γονέων του τέκνου κατά το χρόνο υποβολής της κοινής αίτησης-δήλωσης ενός εκ των κατωτέρω, περιοριστικά απαριθμούμενων, τίτλων νόμιμης διαμονής:

  1. άδεια επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (Α’ 160) ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α’ 26) ή άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), όπως ισχύει,
  2. άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2910/2001 (Α’ 91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005 (Α’ 212), της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008 (Α’ 263) και του άρθρου 138 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), όπως ισχύουν,
  • έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (Α’ 135),
  1. τίτλο διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α’ 63), 96/2008 (Α’ 152), 114/2010 (Α’ 195) και 113/2013 (Α’ 146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς,

  ν. ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) συνοδευομένο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς,

  1. άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),
  • δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε.
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

  Οι γονείς του ανήλικου τέκνου υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής των αιτούντων, δήλωση-αίτηση υπογεγραμμένη και υποβαλλόμενη από κοινού, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

  • Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου, με καταχωρημένες στο περιθώριο αυτής οιονδήποτε μεταβολών έχουν επέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 344/1976.
  • Ευκρινές αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, εφόσον τέτοιος υφίσταται. Σε περίπτωση που το τέκνο έχει γεννηθεί πριν το γάμο, απαιτείται η υποβολή και των σχετικών εγγράφων αναγνώρισης του τέκνου.
  • Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ.
  • Βεβαίωση χρόνου νόμιμης διαμονής, που εκδίδουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (λ.χ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της ΕΛ.ΑΣ.) από τις οποίες να προκύπτει είτε η συνεχής νόμιμη διαμονή ενός εκ των γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από τη γέννηση του τέκνου είτε η δεκαετής συνεχής νόμιμη διαμονή στη χώρα ενός εκ των γονέων του τέκνου του η οποία άρχεται, έστω και κατά μία ημέρα, πριν τη γέννηση αυτού και συμπληρούται μετά το χρόνο γέννησής του.

  Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για γονέα που είναι υπήκοος τρίτης χώρας δεν υφίσταται υποχρέωσή του για προσκόμιση βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής, εφόσον μπορούν να αντληθούν επαρκή και ικανοποιητικά στοιχεία περί της πενταετούς ή δεκαετούς (ανάλογα με την περίπτωση) συνεχούς νόμιμης διαμονής του μέσω του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης αδειών διαμονής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που διαχειρίζεται η κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΣΔΑ.

  • Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του, των γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).
  • α. Βεβαίωση εγγραφής-παρακολούθησης της Α’ τάξης ελληνικού δημοτικού σχολείου. Εφόσον η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του αυτού εκπαιδευτικού έτους (δηλ. της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου) αρκεί η υποβολή μόνο αυτής της βεβαίωσης. Η εν λόγω βεβαίωση εκδίδεται από τον Διευθυντή του δημοτικού σχολείο στο οποίο πραγματοποίησε εγγραφή και παρακολουθεί το τέκνο.

  β. Εφόσον η δήλωση-αίτηση των γονέων υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση από το τέκνο της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου απαιτείται η προσκόμιση μόνο βεβαίωσης/βεβαιώσεων παρακολούθησης ελληνικού σχολείου, που χορηγούνται από τον/τους Διευθυντή/ές των οικείων σχολικών μονάδων. Από την εν λόγω βεβαίωση/βεβαιώσεις θα πρέπει να προκύπτουν, ξεκινώντας από την Α’ Δημοτικού, οι σχολικές τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρακολούθησε το τέκνο καθώς και η τάξη στην οποία φοιτά ή στην οποία ενεγγράφη το τέκνο κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του. Δεδομένου ότι κρίσιμο εδώ στοιχείο αποτελεί η παρακολούθηση από το τέκνο ελληνικού σχολείου από την Α’ τάξη του Δημοτικού και έπειτα συνεχόμενα μέχρι και το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης των γονέων του υπολογίζεται και σχολικό έτος που τυχόν το τέκνο δεν διεξήλθε επιτυχώς.

  • Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά  πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από απλούς ιδιώτες μεταφραστές.

Α2. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – (Άρθρο 1Β παρ. 1. 5α κα( 5β του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015)

Α3. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ Ή ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΙ Η ΤΕΙ – (Άρθρο 1Β παρ. 2 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015)

 • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη φοίτηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα:
  • Επιτυχής παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα: α. Πάγιες διατάξεις:

  ί. Άρθ. 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ – Αφορά ανήλικους κατά το χρόνο της υποβαλλόμενης από τους ίδιους δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς, που έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ίί. Άρθ. 1Β παρ. 5α του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς που δεν έχουν ωστόσο υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 ή ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ανήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης.

  ίίί. Άρθ. 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης αλλοδαπούς που ολοκληρώνουν μετά την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ενήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης αλλά όχι πέραν του 23ο έτους της ηλικίας τους. β. Μεταβατικές διατάξεις:

  ί. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 1 του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους κατά την 9η/7/2015 αλλοδαπούς που έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ανήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης.

  ίί. Άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1Β παρ. 5β του ΚΕΙ – Αφορά ενήλικους αλλοδαπούς που έχουν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όντες ενήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης, όχι πέραν του 23ο έτους της ηλικίας τους.

  Σημείωση: α. Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής.

  β. Ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης της απαιτούμενης φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.

  • Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής του αλλοδαπού:
  • Νόμιμη διαμονή του αιτούντα ανήλικου αλλοδαπού ή του αιτούντα ενήλικου αλλοδαπού κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του νέου άρθρου 1Β του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο αλλοδαπός (είτε ανήλικος είτε ενήλικος ανάλογα με την περίπτωση) υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του, υπογεγραμμένη δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.

  • Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
  • Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
  • Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).
  • Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω βεβαίωση αναγράφονται τα σχολικά έτη και οι τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις οποίες ο αλλοδαπός μαθητής ολοκλήρωσε επιτυχώς.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: α. Η φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, αφορά σε εννέα τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε έξι τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τάξεις αθροιστικά, πρέπει δε να είναι επιτυχής. Επομένως, για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προβλεπόμενου χρόνου απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν διεξήλθε επιτυχώς. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται. β. Δεδομένου ότι στα πιστοποιητικά που χορηγούνται για τη βεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφονται μόνο τα έτη σπουδών, η υπηρεσία μας διευκρινίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ως καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης αυτής θα πρέπει να λογίζεται η 30η Ιουνίου του τελευταίου έτους σπουδών.

  6) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού των  στοιχείων του ονοματεπωνύμου, εφόσον επιθυμεί τούτο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης-αίτησης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

  6) Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ).

 • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Προϋποθέσεις συναρτώμενες με τη φοίτηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα:

  α. Κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

  β. Αποφοίτηση από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  1. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1B παρ. 2 του ΚΕΙ): Αφορά αλλοδαπούς που αποφοιτούν από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 και μετά.
  2. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015 σε συνδυασμό με τιςδιατάξεις του άρθ. 1B παρ. 2 του ΚΕΙ): Αφορά αλλοδαπούς που έχουν ήδη αποφοιτήσει έως και την 8η-7-2015 από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Προϋποθέσεις συναρτώμενες με την νομιμότητα παραμονής του αλλοδαπού:
  • Νόμιμη διαμονή του αλλοδαπού (κατοχή οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης-δήλωσης. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να είναι κάτοχος οριστικού τίτλου διαμονής σε ισχύ. Σύμφωνα με την παρ. 7 του νέου άρθρου 1B του ΚΕΙ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το ν. 4332/2015, δεν συνιστούν τέτοιο τίτλο διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά (λ.χ. έγγραφα που χορηγούνται σε αιτούντες άσυλο).
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

  Ο ενήλικος αλλοδαπός υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του, υπογεγραμμένη δήλωση-αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο. Ειδικότερα:

  1. Πάγιες διατάξεις (άρθ. 1B παρ. 2 του ΚΕΙ): Αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 9η-7-2015 και μετά υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησής του από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναρκτήριο γεγονός για τον υπολογισμό της ως άνω τριετούς αποκλειστικής προθεσμίας αποτελεί η ημερομηνία και το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή αναγράφεται στο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

  ίί. Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 2 παρ. 3 του ν. 4332/2015): Αλλοδαπός που αποφοιτά από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και την 8η-7-2015 υποβάλλει τη σχετική δήλωση-αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η-7-2018.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλοδαποί που επειδή δεν έχουν ακόμη ορκιστεί και λάβει το σχετικό πτυχίο/δίπλωμά τους προσκομίζουν βεβαίωση περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, εφόσον στην ως άνω βεβαίωση αναγράφεται ως ημεροχρονολογία περάτωσης των σπουδών τους ημερομηνία έως και την 8η-7-2015.

  • Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλου ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
  • Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
  • Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014).
  • Ευκρινές αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.
  • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ η ΤΕΙ, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Αποδεκτές γίνονται και βεβαιώσεις των οικείων τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο πριν ακόμη τη χορήγηση σε αυτόν του τίτλου του πτυχίου του και ουσιαστικά πιστοποιεί ότι ο φοιτητής έχει επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο από το πρόγραμμα αριθμό διδακτικών μονάδων.
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού των στοιχείων του ονοματεπωνύμου, εφόσον επιθυμεί τούτο.
  • Παράβολο ύψους 100 ευρώ (σχετική η αριθ. πρωτ. Φ. 130181/16481/27-7-2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου» και ΑΔΑ: Β8ΤΛ465ΦΘΕ-8ΓΙ).

B. ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Άρθρο  5 του ΚΕΙ)

 • ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του και υπογράφεται ενώπιον του Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν αντιδημάρχου ή υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
  • Αίτηση πολιτογράφησης, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Η εν λόγω αίτηση συμπληρώνεται (με ελληνικούς χαρακτήρες) σε όλα τα πεδία της και υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα.
  • Μία έγχρωμη φωτογραφία(πρόσφατης έκδοσης)
  • Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
  • Ακριβές αντίγραφο άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, που χορηγείται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 150/2006.
  • Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας της πρώτης Ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο. Διευκρινίζεται ότι:
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία
  • Τα πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

  Εξαιρέσεις:

  • Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
  • Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο (λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων στη Χώρα προέλευσης οι οποίες επιβεβαιώνονται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών), αρκεί η ισχύουσα άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 84 του ν. 3386/ 2005, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 3907/2011.
  • Ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου του ή του γονέα του. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, υποβάλλεται από τον αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην

  οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία καθώς και τους λόγους μη υποβολής της.

  • Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
  • Παράβολο, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α’, ύψους επτακοσίων (700) ευρώ για την υποβολή της αρχικής αίτησης ή διακοσίων (200) ευρώ για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών.
 • ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα
  • Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.
  • Να έχει δυνατότητα ενεργούς και ουσιαστικής συμμετοχής στην πολιτική της χώρας με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν.

  Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής, πενταετούς διάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.150/2006.

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του και υπογράφεται ενώπιον του Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν αντιδημάρχου ή υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.
  • Αίτηση πολιτογράφησης, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Η εν λόγω αίτηση συμπληρώνεται (με ελληνικούς χαρακτήρες) σε όλα τα πεδία της και υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα.
  • Μία έγχρωμη φωτογραφία(πρόσφατης έκδοσης)
  • Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
  • Ακριβές αντίγραφο άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, που χορηγείται με βάση τις διατάξεις του π.δ. 150/2006.
  • Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας της πρώτης Ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο. Διευκρινίζεται ότι:
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία
  • Τα πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

  Εξαιρέσεις:

  • Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησής του.
  • Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο (λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων στη Χώρα προέλευσης οι οποίες επιβεβαιώνονται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών), αρκεί η ισχύουσα άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 84 του ν. 3386/ 2005, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 3907/2011.
  • Ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου του ή του γονέα του. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, υποβάλλεται από τον αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην

  οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία καθώς και τους λόγους μη υποβολής της.

  • Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
  • Παράβολο, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α’, ύψους επτακοσίων (700) ευρώ για την υποβολή της αρχικής αίτησης ή διακοσίων (200) ευρώ για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Γ.ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  (άρθρο 2 του ΚΕΙ)

Αλλοδαπός που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίστηκε νόμιμα ως τέκνο Έλληνα , έτσι ώστε να εξομοιώνεται πλήρως με γνήσιο τέκνο του πατέρα του, γίνεται Έλληνας από την αναγνώριση, αν κατά το χρόνο αυτόν ήταν ανήλικος.

Δ. ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΥΙΟΘΕΣΙΑ  (άρθρο 3 του ΚΕΙ)

Αλλοδαπός, που υιοθετήθηκε πριν την ενηλικίωση του ως τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας , γίνεται Έλληνας από το χρόνο της υιοθεσίας

Ε.ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (άρθρο 4 του ΚΕΙ)

Ομογενείς αλλοδαποί εισαγόμενοι στις στρατιωτικές σχολές αξιωματικών ή υπαξιωματικών των ένοπλων δυνάμεων ή κατατασσόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις ως εθελοντές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποκτούν αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στις σχολές ή από την κατάταξη τους.

Ελληνική Ιθαγένεια
Ιθαγένεια
Ελληνική
Μάθε περισσότερα