Διαβάζετε τη σελίδα ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Για την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων υποβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας γνωστοποίηση, ηλεκτρονικά μέσω του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), στην ιστοσελίδα www.notifybusiness.gr.

Τα τουριστικά καταλύματα που αφορά η διαδικασία αυτή, λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή της γνωστοποίησης και μπορεί να είναι:

  • Ξενοδοχεία
  • Ξενώνες φιλοξενίας Νέων
  • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
  • Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)
  • Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Περιεχόμενο της γνωστοποίησης αποτελούν

α) Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας.

β) Πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του τουριστικού καταλύματος, ήτοι τη διεύθυνση και τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

γ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουριστικού καταλύματος.

δ) Οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός του τουριστικού καταλύματος.

ε) Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα, την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος, καθώς και τις συναφείς δραστηριότητες που ασκούνται εντός του τουριστικού καταλύματος.

στ) Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

Τήρηση Φακέλου

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, τον οποίο επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης

β) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή

γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, για τα τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας.

δ) Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., τηρείται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.

ε) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), όπου απαιτείται

στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο φορέας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

Παράβολο

Για την υποβολή της γνωστοποίησης της παρούσας, καταβάλλονται παράβολα, ανά είδος καταλύματος, ως ακολούθως:

Ξενοδοχείο Ποσό ανά δωμάτιο

Κατηγορίας 5* €10,00/δωμάτιο

Κατηγορίας 4* €8,00/δωμάτιο

Κατηγορίας 3* €6,00/δωμάτιο

Κατηγορίας 2* €4,00/δωμάτιο

Κατηγορίας 1* €4,00/δωμάτιο

• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις: 10,00 € / δωμάτιο

• Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια και Επιπλωμένα Διαμερίσματα: 10,00 € / δωμάτιο

• Οργανωμένες τουριστικές Κατασκηνώσεις: €5,00/θέση και €10,00/οικίσκο.

• Τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων: €10,00/δωμάτιο.

Διαδικασία Γνωστοποίησης

Για την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας προηγούμενη γνωστοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία, προς την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό, ο οποίος εκδίδεται μέσω του συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρεί στο φάκελό του.

Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της μεταβολής.

Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.

Όταν στο τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν, υπό τον ίδιο φορέα κολυμβητικές δεξαμενές η γνωστοποίηση υποβάλλεται άπαξ και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών.

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Κυρώσεις

Παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ή παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχειών που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επάγεται την επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας

– την τιμή βάσης (500 €) επί

– το συντελεστή επιπέδου παράβασης (1 – 5), αναλόγως με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης

– το συντελεστή δυναμικότητας (1 – 2,5), αναλόγως με το μέγεθος του καταλύματος επί

– το συντελεστή πρόσθετων εγκαταστάσεων (1,5 – 2)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κυρώσεις