Η οικονομία του διαμοιρασμού, δηλαδή η λειτουργία ανοικτής αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, αποτελεί μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή οικονομική δραστηριότητα, στην οποία εμπλέκονται τρεις κατηγορίες δρώντων: οι ιδιώτες που περιστασιακά προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες, οι χρήστες αυτών και κυρίως οι πλατφόρμες ως μεσολαβητές στις συναλλαγές αυτές.

Στα πλαίσια αυτά, συνάπτονται βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, για ορισμένη χρονική διάρκεια, µικρότερη του ενός έτους. Τα είδη ακινήτων που μπορούν να μισθωθούν με τη διαδικασία αυτή είναι:

α) διαµέρισµα

β) µονοκατοικία -πλην αυτών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας-

γ) οποιαδήποτε άλλη µορφή οικήµατος µε δοµική και λειτουργική αυτοτέλεια

δ) δωµάτια εντός διαµερισµάτων ή µονοκατοικιών

Βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτου, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού είναι δυνατή υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Σε περίπτωση ύπαρξης Ε.Σ.Λ καταλύματος, αντίστοιχη με την ανωτέρω υποχρέωση αναγραφής του αριθμού Ε.Σ.Λ. στην ανάρτηση του ακινήτου, χωρίς υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής.

 

Υποχρεωτική αναγραφή του αριθµού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής σε εμφανές σημείο, στην ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρµες, καθώς και σε κάθε µέσο προβολής

 

Εγγραφή του διαχειριστή του ακινήτου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, κύριος ή νοµέας ή επικαρπωτής ή υπεκµισθωτής ή τρίτος, που αναλαµβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρµες) στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαµονής πραγµατοποιείται ανά εκµισθούµενο ακίνητο

Φορολόγηση

Το εισόδηµα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτου στο πλαίσιο της οικονοµίας διαµοιρασµού, είναι εισόδηµα από ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα εκµισθώνονται επιπλωµένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασµάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδηµα αυτό αποτελεί εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το εισόδηµα που αποκτάται στο πλαίσιο του ως άνω είδους μισθώσεων, απαλλάσσεται του ΦΠΑ. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και ο ιδιοκτήτης τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης, υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής, σε ηλεκτρονική εφαρµογή που θα δηµιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. Ο κύριος ή ο νοµέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκµισθωτής του ακινήτου, εφόσον αναθέτει σε τρίτο τη διαχείριση του ακινήτου του µε σκοπό τη βραχυχρόνια µίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου, άλλως, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής του ακινήτου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όπου διαχειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νοµέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκµισθωτής εφόσον εκµισθώνει ακίνητο µε δικαίωµα υπεκµίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Κυρώσεις

Σε περίπτωση µη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων, το οποίο αποτελεί δηµόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από τη διαπίστωση της παράβασης, ο διαχειριστής του ακινήτου υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συµµόρφωσης. Σε περίπτωση µη τήρησης εκ νέουτων υποχρεώσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίµου, το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόµενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιµο ίσο µε το διπλάσιο του µισθώµατος όπως αυτό εµφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρµα κατά την ηµέρα που πραγµατοποιείται ο έλεγχος. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαµονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιµο ύψους εκατό (100) ευρώ. * Ενδέχεται να εκδοθεί ΚΥΑ, με την οποία, για λόγους που σχετίζονται µε την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισµοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια µίσθωση ως εξής: α. Να µην επιτρέπεται η βραχυχρόνια µίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήµατος. β. Η µίσθωση κάθε ακινήτου να µην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ηµέρες ανά ηµερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδηµα του εκµισθωτή ή του υπεκµισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για µίσθωση ή υπεκµίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.
Μισθωτικές