Διαβάζετε τη σελίδα Φορολόγηση Εταιριών
  • Α. Προσωπικές εταιρίες (Ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία)

    Κατά το ισχύον δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρ. 58 του ν. 4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στο εξής ΚΦΕ), οι προσωπικές εταιρίες είτε τηρούν απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία, φορολογούνται για τα κέρδη τους με συντελεστή 29%, όπως προβλέπεται στο άρθρ. 58 παρ. 1 του ΚΦΕ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρ. 112 του ν. 4387/2016, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 11 του αυτού άρθρου και νόμου έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα. Παράλληλα, σε περίπτωση διανομής κερδών στους εταίρους, παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 15%, ο οποίος αποδίδεται από την εταιρία.

    Οι αμοιβές που καταβάλλονται στους διαχειριστές προσωπικών εταιριών φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρ. 15 του ΚΦΕ. Ειδικότερα, από 0 – 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 22%, από 20.001 – 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 29%, από 30.001 – 40.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 37% και από 40.001 ευρώ και πάνω ο συντελεστής είναι 45%. Εντούτοις, το άρθρ. 16 του ΚΦΕ, προβλέπει μείωση φόρου κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ενώ περαιτέρω μειώσεις προβλέπονται και ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογούμενου. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

  • Β. Κεφαλαιουχικές εταιρίες (ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία)

    Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα επιβάλλεται φόρος 29% επί των κερδών των ανωτέρω εταιριών και εφόσον γίνει διανομή στους μετόχους /εταίρους επιβάλλεται επιπλέον φόρος 15% επί των διανεμομένων κερδών, που παρακρατά η εταιρία και αποδίδει στην εφορία.

    Οι διοικούντες την εταιρία (μέλη δ.σ., διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής κτλ.) φορολογούνται για το εισόδημα που αποκτούν από την εταιρία σύμφωνα με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών υπηρεσιών. Ειδικότερα, από 0 – 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 22%, από 20.001 – 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 29%, από 30.001 – 40.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 37% και από 40.001 ευρώ και πάνω ο συντελεστής είναι 45%. Παράλληλα, ισχύουν οι μειώσεις φόρου που προβλέπει το άρθρ. 16 του ΚΦΕ, και οι οποίες αναλύονται αμέσως παραπάνω για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των διαχειριστών προσωπικών εταιριών.

Φορολόγηση Εταιριών
Φορολόγηση
μισθωτών υπηρεσιών