Γιατί χρειάζετε κανείς λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα;

Αν και δεν απαιτείται ελληνικός τραπεζικός λογαριασμός για τη διαδικασία απόκτησης ακινήτου για τους κατοίκους τρίτων χωρών, εντούτοις προτείνεται για διευκόλυνση του πελάτη είτε κατά τη διαδικασία της σύμβασης πώλησης είτε για είσπραξη κάθε είδους εισοδήματος (ενοικίων) στην Ελλάδα. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος, καθώς η τράπεζα λαμβάνει δείγμα της υπογραφής του αιτούντος και υπογράφει ο ίδιος τη σύμβαση για το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού.

Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

Για πληροφορίες κάντε κλικ στα παρακάτω κουμπιά

Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας

Χρησιμοποιείται εσωτερικό διαβατήριο, όπου ισχύει, εάν αναφέρει τη μόνιμη διεύθυνση του αιτούντος. Η τράπεζα απαιτεί την πρώτη σελίδα του διαβατηρίου με τα προσωπικά στοιχεία και τη σελίδα που αναφέρει τη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος. Εάν δεν υπάρχει ισοδύναμο έγγραφο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο –άδεια οδήγησης, πιστοποιητικό διαμονής κ.λπ.– το οποίο αναφέρει τη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος.

pexels-tima-miroshnichenko-7010140

Αποδεικτικό απασχόλησης

Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες όπως – τη διεύθυνση της εταιρείας, τη θέση που κατέχει ο αιτών, καθώς και τον μηνιαίο μισθό του. Το ύψος του δηλωθέντος μισθού δεν έχει σημασία, αρκεί να αναγράφεται το συγκεκριμένο ποσό.

pexels-m&w-studios-546275

Απόδεικτικό αριθμού τηλεφώνου στο εξωτερικό

Ένα έγγραφο όπως ένας τηλεφωνικός λογαριασμός που έχει εκδοθεί στο όνομα του πελάτη ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από εταιρεία τηλεπικοινωνιών που αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι κάτοχος δηλωμένου αριθμού τηλεφώνου στην χώρα κατοικίας του.

pexels-photomix-company-887751

Εκκαθαριστικό εφορίας

Ή ένα ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται στη χώρα διαμονής του αιτούντος, στο οποίο αναφέρεται σαφώς το ποσό των φόρων που έχουν καταβληθεί στη χώρα του αιτούντος. Το εκκαθαριστικό εφορίας θα έπρεπε να έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο έτος πριν από την αίτηση.

pexels-pixabay-261679

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου στο εξωτερικό

Έγγραφο που αποδεικνύει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του Πελάτη στη χώρα κατοικίας του.

pexels-andrea-piacquadio-3771097

Ελληνικός αριθμός τηλεφώνου

Εκδίδεται στην Ελλάδα, μέσω πληρεξούσιου και είναι απαραίτητο για πρόσβαση στη διαδικτυακή τραπεζική.

pexels-khwanchai-phanthong-4174746

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα

Έγγραφο που αποδεικνύει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Πελάτη στην Ελλάδα.

pexels-nataliya-vaitkevich-6863183

Παρακαλώ σημειώστε

Μετά το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, οι πελάτες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να υπογράψουν ένα πληρεξούσιο, βάσει του οποίου εξουσιοδοτούν κάποιον τρίτο να διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό για λογαριασμό τους. Όλα τα παραπάνω έγγραφα μεταφράζονται στα ελληνικά από την Εταιρεία μας και δεν χρειάζεται να φέρουν σφραγίδα Apostille