Διαβάζετε τη σελίδα Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Για την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας γνωστοποίηση, ηλεκτρονικά μέσω του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), στην ιστοσελίδα www.notifybusiness.gr.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία.

Επιπλέον, σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας υπάγονται και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορηγείται βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την έκδοσή της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση.

Περιεχόμενο της γνωστοποίησης αποτελούν

α) Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας.

β) Πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του καταστήματος.

γ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του καταστήματος.

δ) Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση.

 Τήρηση Φακέλου

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος, ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας του καταστήματος, τον οποίο επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης

β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ., περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος. Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται.

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση, εφόσον απαιτείται.

δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).

στ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.

ζ) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.

η) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.

θ) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

ι) Το προβλεπόμενο παράβολο, ανάλογα με το είδος του καταστήματος

Διαδικασία Γνωστοποίησης

Για την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας προηγούμενη γνωστοποίηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που υποστηρίζει τη διαδικασία, προς τον οικείο Δήμο. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμό, ο οποίος εκδίδεται μέσω του συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας λαμβάνει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο τηρεί στο φάκελό του.

Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας υποχρεούται σε προηγουμένη γνωστοποίηση της μεταβολής.

Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν αυτοτελώς ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή.

Ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στην οικεία υπηρεσία δόμησης, την υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Κυρώσεις

Παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχειών που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επάγεται την επιβολή  προστίμου, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας

– την τιμή βάσης (100 €) επί

– το συντελεστή επιπέδου παράβασης (1 – 6), αναλόγως με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης

– το συντελεστή μεγέθους (1 – 8), αναλόγως με το μέγεθος του καταστήματος

Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Γνωστοποίηση
υγειονομικού ενδιαφέροντος
το ύψος του οποίου προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας