Διαβάζετε τη σελίδα Εμπορικές Μισθώσεις

Σύμφωνα  με  την Ελληνική  Νομοθεσία  εμπορικές   χαρακτηρίζονται  οι  μισθώσεις  ακινήτων  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  για   την  άσκηση  εμπορικής  ή  επαγγελματικής  δραστηριότητας.

Με πρόσφατη  τροποποίηση   του  νόμου  (ν. 4242/2014)  οι  μισθώσεις  αυτές  διέπονται  από  τους  όρους  της  σύμβασης,  τις  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα    και το  π.δ  34/1995.

-Η  μίσθωση   επαγγελματικού    χώρου   έχει   ελάχιστη  χρονική  διάρκεια  3  χρόνια   και  θα πρέπει   να   γίνεται  με   έγγραφο.

-Ακόμα  και   αν   συμφωνηθεί   με   έγγραφο  συμφωνητικό    μικρότερη  διάρκεια,  ο   ιδιοκτήτης  και  ο  ενοικιαστής   δεσμεύονται  για  τρία    χρόνια  τουλάχιστον.  Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  μπορούν  να  λύσουν  τη  μίσθωση  με  νεότερη  συμφωνία  που   αποδεικνύεται  με   έγγραφο   βέβαιης  χρονολογίας   δηλαδή  έγγραφο    που  φέρει  θεώρηση   των  υπογραφών  από  δημόσια   αρχή.

-Το  ποσό  του  ενοικίου    μπορεί  να  καθορισθεί  σε  όποιο   ύψος  συμφωνήσουν     τα  μέρη.  Επίσης,  μπορεί  να  αναπροσαρμόζεται  όπως  συμφωνήσουν  τα  μέρη.    Καλό  είναι   να αποφεύγονται  αναπροσαρμογές  σε   υψηλό  ποσοστό  γιατί  δύσκολα   τηρούνται,  με  αποτέλεσμα  να προκύπτουν  προβλήματα  στη  μίσθωση.

Εμπορικές Μισθώσεις
Μισθώσεις
Εμπορικές
αποφεύγονται  αναπροσαρμογές  σε   υψηλό  ποσοστό