Διαβάζετε τη σελίδα ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δυνάμει της με αρ. 15200/2016 (ΦΕΚ 2877/9-9-2016) απόφασης της Αν. Υπ. Τουρισμού καταργήθηκε η υπ’ αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/14-11-1986 (Β΄/797) υπουργική απόφαση με τίτλο «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως αυτή ίσχυε με τις τροποποιήσεις της.

Η καταργηθείσα απόφαση προέβλεπε για τις περιοχές Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης μόνο τη δημιουργία καταλυμάτων ΑΑ’ και Α’ τάξης, απαγορεύοντας τόσο τη δημιουργία ή επέκταση κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων (εκτός των περιπτώσεων της δημιουργίας πρόσθετων κλινών ή θέσεων ΑΑ` και Α`τάξης, χωρίς υπέρβαση της τυχόν οριζόμενης μέγιστης συνολικής δυναμικότητας της συμπλήρωσης των παρεχομένων εξυπηρετήσεων χωρίς προσθήκη νέων κλινών…) όσο και τη μετατροπή υφισταμένων κτιρίων σε τουριστικά καταλύματα πλην εκείνων των τάξεων ΑΑ` και Α`, και την αναθεώρηση ή τροποποίηση των εγκεκριμένων από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονικών σχεδίων κύριων και βοηθητικών καταλυμάτων εκτός αν αυτή αφορά δωμάτια μονάδων ΑΑ` και Α` τάξης ή και κοινόχρηστους χώρους.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, δημιουργούσε αναρίθμητα προβλήματα σε ξενοδοχεία ή καταλύματα των άλλων κατηγοριών, καθώς δεν μπορούσαν να αναβαθμιστούν ή να βγάλουν νέο Σήμα λειτουργίας αν είχε λήξει, κ.ά.

Δεδομένης και της έκδοσης της υπ. αρ. 216/2015 Υ.Α (Ν.4276/2014) με βάση την οποία η ισχύς των Ε.Σ.Λ. ξενοδοχείων που είχαν εκδοθεί πριν τη δημοσίευσή της, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017, ημερομηνία μέχρι την οποία όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Υ.Α., η καταργηθείσα απόφαση θα καθιστούσε στην ουσία παράνομη τη λειτουργία πολλών καθ’ όλα νομίμως λειτουργούντων καταλυμάτων.

Η Αν. Υπ. στην απόφαση της επικαλείται μεταξύ άλλων ως λόγο για την κατάργηση το διαπιστωμένα παρωχημένο χαρακτήρα των ρυθμίσεων και το ασύμβατο με την σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα περιεχόμενο της καταργηθείσας απόφασης.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.