ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Διαβάζετε τη σελίδα Συνταγματικά ανεκτή η συλλογή πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 6/22.07.2016 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι συνταγματικώς ανεκτή από απόψεως προστασίας των προσωπικών δεδομένων η επιβαλλόμενη ρητώς από τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4389/2016 συλλογή από τα αρμόδια προς έλεγχο «πόθεν έσχες» όργανα των πρόσθετων οικονομικών στοιχείων που ζητούνται από τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων με τις διατάξεις αυτές. Ως πρόσθετα οικονομικά στοιχεία, η επεξεργασία των οποίων είναι καθ’ όλα νόμιμη «καθώς εξυπηρετεί τη διαφάνεια του πολιτικού και δημόσιου βίου», λογίζονται τα μετρητά που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες καθώς και το σύνολο των μετρητών που δεν περιλαμβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, σε ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Αντιθέτως, κρίθηκε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι η συλλογή από τα ανωτέρω όργανα των πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων των κινητών μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των 30.000€ και των κινητών που φυλάσσονται εντός θυρίδων «συνιστά περιορισμό του ατομικού δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (αρ. 9Α Σ.) μη επιβαλλόμενο από σαφείς και προβλέψιμες κατά τον τρόπο υπολογισμού και τις συνέπειες διατάξεις».

Επιπλέον, κρίθηκε ότι η ανάρτηση στο διαδίκτυο των πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων των κινητών μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των 30.000€ και των μετρητών που δεν περιλαμβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, σε ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον το σύνολό τους υπερβαίνει το ποσό των 15.000€, συνιστά επίσης περιορισμό του ατομικού δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (αρ. 9Α Σ.), «δεδομένου ότι εκθέτει τα πρόσωπα αυτά σε πρόδηλο κίνδυνο της προσωπικής ασφάλειας αυτών και των μελών της οικογένειάς τους καθώς και της ασφάλειας της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής και περιουσίας.

Συνταγματικά ανεκτή η συλλογή πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων
συλλογή πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων
πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.