ανανέωση
Διαβάζετε τη σελίδα Παράταση της προθεσμίας για τις αδειοδοτήσεις των ιαματικών εγκαταστάσεων

Παρατείνεται μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2016 η προθεσμία για τις αδειοδοτήσεις και εφοδιασμό με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας των επιχειρήσεων που λειτουργούν ιαματικές εγκαταστάσεις, όπως αυτή η προθεσμία προβλέπεται και τροποποιείται στις διατάξεις του Ν. 3498/2006 και ειδικότερα των άρθρων 17 παρ. 3, 22 παρ. 1 και 23 παρ.1. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει από της δημοσιεύσεως στην ΕτΚ.

Πριν την ανωτέρω παράταση η διατάξεις όριζαν τα ακόλουθα:

17 παρ. 3 Ν. 3498/2006 «Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου 1 υποχρεούνται, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2, να υποβάλουν στον Ε.Ο.Τ. αίτηση με τα καθορισμένα δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν του ειδικού σήματος λειτουργίας.»

22 παρ. 1 Ν.3498/2006 «1. Οσοι διοικούν ή διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ιαματικούς φυσικούς πόρους έχουν υποχρέωση εντός τριών (3) ετών από την ισχύ του παρόντος νόμου να υποβάλουν αίτηση στον Ε.Ο.Τ. με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης περί αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.»

23 παρ. 1 Ν. 3498/2006 «1. Τα πρόσωπα που διοικούν ή διαχειρίζονται ή έχουν αναλάβει τη λειτουργία εγκαταστάσεων ιαματικής θεραπείας, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων στις οποίες γίνεται Χρήση ιαματικών φυσικών πόρων και οι οποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις διατάξεις του νόμου αυτού και των εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του νόμου και των σχετικών εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων.»

Παράταση της προθεσμίας για τις αδειοδοτήσεις των ιαματικών εγκαταστάσεων
αδειοδοτήσεις
ιαματικών εγκαταστάσεων
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.