Διαβάζετε τη σελίδα Απαλλαγή από φορολογικά τεκμήρια των ακινήτων που αποκτήθηκαν με χρησικτησία

Δυνάμει απόφασης του ΣτΕ, ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητα κάποιου με χρησικτησία, δεν υπόκεινται σε φορολογία, καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν κατέβαλαν ορισμένο τίμημα για την απόκτησή τους. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το θεσπιζόμενο τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος, λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις, που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου. Ωστόσο, με βάση το άρ. 1045 του Αστικού Κώδικα για την απόκτηση ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, δηλαδή με άσκηση νομής επί εικοσαετία, δεν συντρέχει η προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού. Συνεπώς, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, όπου δεν καταβάλλεται χρηματικό ποσό ως τίμημα, το πιο πάνω τεκμήριο δεν εφαρμόζεται. Αυτό, μάλιστα, ισχύει ακόμη και όταν η απόκτηση φυσικής εξουσίας στο ακίνητο και η άσκηση αυτής με διάνοια κυρίου, κατά το άρθρο 974 ΑΚ, εκκινεί κατόπιν συναλλαγής με καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος στη χρήση κατά την οποία αποκτήθηκε η φυσική εξουσία στο ακίνητο, μη αποτελούσα τεκμήριο για την ύπαρξη εισοδήματος στη χρήση κατά την οποία αποκτάται η κυριότητα, συνεπεία πλήρωσης των προϋποθέσεων της έκτακτης χρησικτησίας.

Απαλλαγή από φορολογικά τεκμήρια των ακινήτων που αποκτήθηκαν με χρησικτησία
Απαλλαγή
χρησικτησία
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.