Διαβάζετε τη σελίδα Διογκούντες απορριφθείσας εταιρείας δεν συνυποχρεούνται σε εξόφληση οφειλών από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 181/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην περίπτωση συγχώνευσης μιας ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρείας (απορρόφησης ή εκ νέου σύστασης) από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία ημεδαπή αντίστοιχα, τα φυσικά πρόσωπα που είχαν στη διοίκηση της Εταιρείας που απορροφήθηκε τις ιδιότητες που ανήκουν στο άρθρο 115 του Ν. 2238/1994 δεν είναι υποχρεωμένοι και δεν υπέχουν αστική ευθύνη για να αποπληρώσουν ποσά που προέκυψαν από σύνολο ενεργειών της απορροφηθείσας εταιρείας και επιβεβαιώθηκαν σε βάρος της, όπως είναι το ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος και οι παρακρατούμενοι φόροι. Η αστική ευθύνη αυτών ενεργοποιείται.

Γινόμενοι πιο συγκεκριμένοι,  το Χ πρόσωπο που είχε στην απορροφήσασα εταιρεία την θέση του Προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι συνυπόχρεος για τα χρέη της απορροφηθείσης έστω και αν μετά την απορρόφηση είχε την παραπάνω ιδιότητα. Μετά την απορρόφηση ή την συγχώνευση, η εξ ολοκλήρου οφειλέτρια γίνεται η καινούρια εταιρεία. Όπως επίσης, και για όσο χρόνο δεν καταβάλλονται οι φόροι από την τελευταία, δημιουργείται πρόσθετη ευθύνη για την καταβολή τους στη διοίκηση της απορροφήσασας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 Κ.Φ.Ε.

Διογκούντες απορριφθείσας εταιρείας δεν συνυποχρεούνται σε εξόφληση οφειλών από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος
εξόφληση οφειλών
ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.