Άδειες Παραμονής
Διαβάζετε τη σελίδα Υπουργική Απόφαση για Άδειες Παραμονής

Δυνάμει της με αριθμό 123 ΦΕΚ 35/Β/18.01.2016 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εξωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίσθηκε ειδική κατηγορία άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδεια παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού, που χορηγήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.
Πιο συγκεκριμένα, η ως άνω Υπουργική Απόφαση ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 1 ότι με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας άδεια διαμονής στις προαναφερθείσες κατηγορίες αλλοδαπών εφόσον: Α) Οι άδειες παραμονής ή τα δελτία ταυτότητας αλλοδαπού έληξαν ή δεν ανανεώθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της παρούσας και Β) Ο πολίτης τρίτης χώρας συνεχίζει να παραμένει στην Ελλάδα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Η άδεια διαμονής εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός έτους, παρέχει πρόσβαση στην μισθωτή εργασία, στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, καθώς και σε επιχειρηματική δραστηριότητα και ανανεώνεται ανά διετία για τον ίδιο λόγο. Επίσης, χορηγείται και στους/στις συζύγους, στα τέκνα και στους γονείς του αιτούντα, εφόσον διέμεναν στην χώρα έως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, ενώ ως επιπλέον ειδική περίπτωση για τα τέκνα δύναται όπως χορηγηθεί η άδεια παραμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
Επιπρόσθετα, ο νομοθέτης με το άρθρο 3 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης ορίζει ότι δύναται όπως χορηγηθεί άδεια διαμονής σε αλλοδαπό, που επικαλείται ομογενειακή ιδιότητα, αλλά δεν κατέχει προηγούμενο τίτλο διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάγεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους ομογενείς με χώρες προέλευσης την Αλβανία, την Τουρκία ή χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ομογενειακή ιδιότητα αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ελληνικών αρχών ή αρχών εξωτερικού (π.χ. δημοτολόγια, προξενικά μητρώα κλπ.), ενώ ο τίτλος χορηγείται και στα μέλη της οικογένειας.
s vitae erat consequat auctor eu in elit.

Υπουργική Απόφαση για Άδειες Παραμονής
Άδειες Παραμονής
για
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.