Διαβάζετε τη σελίδα Διαμεσολάβηση: Ν.4640/2019, συμμόρφωση της ελληνικής Νομοθεσίας με τη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία

Δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4640/2019, με στόχο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/52/ΕΚ, όσον αφορά θέματα διαμεσολάβησης αστικών και εμπορικών υποθέσεων, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα.

Ο εν λόγω Νόμος προβλέπει ότι στη διαδικασία διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με το ουσιαστικό δίκαιο.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει, πριν από κάθε προσφυγή στο Δικαστήριο, να ενημερώσει τον εντολέα εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία.

Στο άρθρο 6 ορίζονται οι υπαγόμενες διαφορές στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ορισμένες οικογενειακές διαφορές, διαφορές αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου με αξία μεγαλύτερη των 30.000 ευρώ, διαφορές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αλλά και διαφορές που υπάγονται σε διαμεσολάβηση λόγω έγγραφης συμφωνίας των μερών.

Στο επόμενο άρθρο (άρθρο 7) του εν λόγω Νόμου, περιγράφεται η διαδικασία της Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης, η οποία λαμβάνει χώρα εντός 20 ημερών από το αίτημα προσφυγής ή εντός 30 ημερών για κατοίκους εξωτερικού. Η Συνεδρία είναι εμπιστευτική και δεν τηρούνται πρακτικά.

Μετά το πέρας της συνεδρίας συντάσσεται πρακτικό από τον διαμεσολαβητή, που υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους συμμετέχοντες και, εάν επακολουθήσει αγωγή ή έχει ήδη ασκηθεί, το έγγραφο αυτό κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης.

Διαμεσολάβηση: Ν.4640/2019, συμμόρφωση της ελληνικής Νομοθεσίας με τη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία
ελληνικής Νομοθεσίας
Ευρωπαϊκή οδηγία
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.