Διαβάζετε τη σελίδα «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών»

Ο γνωστός άγνωστος «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών» (Ν.4469/2017), που δημοσιεύτηκε τον Μάϊο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ήρθε για να καλύψει ένα μεγάλο νομοθετικό κενό δίνοντας σε πολλούς οφειλέτες σημαντικά κίνητρα ένταξης στις διατάξεις αυτού του Νόμου φιλοδοξώντας να μειώσει οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο και Ιδιώτες. Σκοπός του, η εξασφάλιση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Γινόμενοι πιο συγκεκριμένοι, στον νέο Νόμο, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167)εντάσσεται, κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα αλλά και κάθε νομικό πρόσωπο που το εισόδημα του αποκτάται από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην δεύτερη περίπτωση οι εντασσόμενες επιχειρήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Αφ’ ενός, στις «μεγάλες», οι οποίες πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 2.500.000 ευρώ ή είχαν υποχρεώσεις άνω των 2.000.000 ευρώ και αφ ετέρου, στις «μικρές» όπου, εντάσσονται όσες είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ ή υποχρεώσεις 2.000. 000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ανάμεσα στα απαιτούμενα είναι, πως το ελάχιστο ύψος οφειλών πρέπει να οι 20.000 ευρώ και η φορολογική κατοικία να είναι στην Ελλάδα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο, να έχει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία εκκίνησης για υπαγωγή στον μηχανισμό γίνεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, 2018 με την υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο  οφειλέτη να αποκλείεται, όσο η πρώτη βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Στην εν λόγω αίτηση, πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνεται και το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της επιχείρησης , συνοδευόμενη με πλήρη οικονομικά στοιχεία. Με την κατάθεση της αίτησης, για χρέη οφειλετών άνω των 50.000 ευρώ ,  διορίζεται συντονιστής της διαδικασίας ο οποίος και ελέγχει και έχει υπό την εποπτεία του την προώθηση της αίτησης. Εξαίρεση, στις διαγραφόμενες οφειλές αποτελούν οι εισφορές εργαζομένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Τέλος, η διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχει ξεκινήσει με πάνω από 2.500 αιτήσεις να έχουν καταγραφεί ήδη από την πρώτη ημέρα.

«Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών»
Οφειλών
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.