Διαβάζετε τη σελίδα Κατάργηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και καθιέρωση γνωστοποίησης λειτουργίας τους

Δυνάμει του Ν. 4442/2016, «Νέο πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, τροποποιείται και επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας.
Με τις νέες διατάξεις απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία έναρξης νέας οικονομικής δραστηριότητας. Περαιτέρω, προβλέπεται κατάργηση της διαδικασίας αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex ante) και η καθιέρωση αφενός της διαδικασίας γνωστοποίησης για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας και αφετέρου ενός συστήματος εκ των υστέρων ελέγχων (ex post) κατά την λειτουργία της επιχείρησης.
Η μεταρρύθμιση αφορά αρχικά τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα τον κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τον κλάδο του Τουρισμού (τα τουριστικά καταλύματα), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των οικονομικών δραστηριοτήτων θα ενταχθεί, σταδιακά, στο νέο καθεστώς και αναμένεται η ένταξη αυτή να ολοκληρωθεί το 2018.
Οι οικονομικές δραστηριότητες κατατάσσονται, σύμφωνα με μια εκτίμηση του κινδύνου με επιστημονικά κριτήρια, σε τρεις κατηγορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις έναρξης της λειτουργίας τους:
(α) Χαμηλού ρίσκου δραστηριότητες, όπου προβλέπεται ελεύθερη άσκηση,
(β) Μεσαίου ρίσκου δραστηριότητες, για τις οποίες προβλέπεται γνωστοποίηση, δηλαδή η υποβολή ενός εγγράφου με το οποίο ο επιχειρηματίας ενημερώνει τη διοίκηση για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης,
(γ) Υψηλού ρίσκου δραστηριότητες, για τις οποίες προβλέπεται εκ των προτέρων έγκριση (ex ante).
Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων στα τρία επίπεδα κινδύνου θα γίνεται βάσει των κινδύνων που προκύπτουν για την υγεία των καταναλωτών, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και περιοίκων και για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν την αυτοματοποίηση των διαδικασιών γνωστοποίησης / έγκρισης, διαχείρισης εγκρίσεων, ελέγχων, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό, πρόκειται να λειτουργήσει Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) στο οποίο θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, που περιλαμβάνει τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή, η διαχείριση και εποπτεία του οποίου ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η εισαγωγή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έχει στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της διακριτικής εξωγενούς παρέμβασης.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η εκ των υστέρων εποπτεία θα γίνεται με βάση την επιτόπια αυτοψία, τις συστάσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης. Η έναρξη λειτουργίας ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Κατά τη διαδικασία της γνωστοποίησης, απαιτούνται τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία: το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.
Τέλος, προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων με εξαίρεση όσων ασκούνται απολύτως ελεύθερα. Η καταβολή ενός τέτοιου παραβόλου προβλέπεται άπαξ ανά εγκατάσταση και σκοπός ενός τέτοιου εσόδου είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου πόρου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του νόμου, καθώς και τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τέλος τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Ορίζεται ρητά ότι το ύψος του παράβολου θα πρέπει να καθορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας και εύλογο ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Κατάργηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και καθιέρωση γνωστοποίησης λειτουργίας τους
Κατάργηση
αδειοδότησης
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.