Διαβάζετε τη σελίδα Νέα εγκύκλιος για βιομετρικά στοιχεία

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμόν 7/15.02.2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με την οποία παρέχονται οι οδηγίες για τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικής άδειας σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 280/2008.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Εγκύκλιο, από τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017, άλλαξε η μορφή, με την οποία εκδίδονταν οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών από τις «υπηρεσίες μιας στάσης» της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής. Ειδικότερα, οι άδειες διαμονής δε θα εκδίδονται πλέον με τη μορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας που επικολλιούνταν στο διαβατήριο, αλλά πλέον ως αυτοτελές έγγραφο, ήτοι ηλεκτρονική κάρτα, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, τα απαιτούμενα βιομετρικά δεδομένα (ψηφιακή φωτογραφία προσώπου και δυο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα), καθώς και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RF Chip), ως μέσο αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής θα χορηγείται σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών διαμονής όπως προβλέπονται στον Ν. 4251/2014 και στο ΠΔ 106/2007 (μέλη οικογένειας Ευρωπαίων πολιτών) είτε πρόκειται για αρχική χορήγηση είτε για ανανέωση. Όσοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν εφοδιαστεί ή θα εφοδιαστούν μέχρι την 20.02.2017 με άδεια διαμονής παλαιάς μορφής, δεν απαιτείται να την αντικαταστήσουν με την ηλεκτρονική άδεια διαμονής παρά μόνο κατά την ανανέωσή της ή την επανέκδοσή της στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου.

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής θα εκτυπώνεται υποχρεωτικά πλέον με αυτά τα στοιχεία:

 • Φωτογραφία του κατόχου,

 • Κατά περίπτωση ένδειξη σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης του κατόχου στην αγορά εργασίας καθώς και ένδειξη σχετικά με τον κωδικό της υπηρεσίας που έχει εκδώσει την άδεια διαμονής και αριθμός φακέλου,

 • Ψηφιοποιημένη υπογραφή του κατόχου (εφόσον αυτός είναι άνω των 12 ετών),

 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης του κατόχου, όπως αυτός αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο ταξιδιωτικό έγγραφο (στην περίπτωση που ο τόπος γέννησης [και πόλη όχι μόνο η χώρα] δεν αναγράφεται στο διαβατήριο, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας προέλευσης, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης),

 • Κωδικός της χώρας γέννησης,

 • Φύλο,

 • Κατά περίπτωση ένδειξη σχετικά με την διάταξη του νόμου, βάσει της οποίας έχει χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια διαμονής και

 • Κατά περίπτωση ένδειξη σχετικά με τα δακτυλικά αποτυπώματα, σε περίπτωση που η κάρτα δεν περιλαμβάνει δακτυλικό/ά, λόγω προσωρινής ή μόνιμης αναπηρίας, σε κάποιο ή και στα δυο χέρια.

Η αδυναμία λήψης βιομετρικών δεδομένων αναφέρεται σε καταστάσεις κατά τις οποίες υφίσταται, μερική ή ολική, αδυναμία του αιτούντος να υποβληθεί α) στην διαδικασία λήψης των δακτυλικών του αποτυπωμάτων ή/και στην διαδικασία λήψης δείγματος της υπογραφής, λόγω προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας, την οποία και πιστοποιεί με την προσκόμιση σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού (αναφέρεται στην περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η λήψη των βιομετρικών δεδομένων από κανένα χέρι λόγω προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας για ιατρικούς λόγους).

Το αυτοτελές έγγραφο θα εκτυπώνεται από την Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Το κόστος εκτύπωσης αυτού έχει καθοριστεί στα 16€ ανά κάρτα και εισπράττεται με την μορφή του ηλεκτρονικού παραβόλου, το οποίο θα επιστρέφεται μόνον στην περίπτωση τυχόν απορριπτικής απόφασης επί του αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής.

Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 1 του Ν. 4018/2011, η υποβολή της αίτησης για χορήγηση της άδειας διαμονής τεκμαίρει αμαχήτως την συναίνεση του αιτούντος για την διατήρηση και την επεξεργασία των βιομετρικών του δεδομένων. Η έγγραφη ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων, ειδικά για την λήψη, των βιομετρικών δεδομένων αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία, η επαναλαμβανόμενη δε, άνευ αιτιολογίας μη προσέλευση, για τον σκοπό αυτό, αποτελεί λόγο απόρριψης του αιτήματος.

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

Α) η άμεση προσέλευση του ενδιαφερόμενου για την λήψη των βιομετρικών δεδομένων, η οποία αφορά στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος παρίσταται αυτοπροσώπως και είναι δυνατή η λήψη των βιομετρικών του δεδομένων,

Β) η υποβολή της αίτησης για άδεια διαμονής πραγματοποιείται μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου ή άλλου πληρεξουσίου προσώπου. Σε αυτήν την περίπτωση επιδίδεται στον πληρεξούσιο έγγραφο με πρόσκληση για την λήψη των βιομετρικών δεδομένων εντός καθορισμένης ημερομηνίας,

Γ) η λήψη είναι αδύνατη για έκτακτους – αντικειμενικούς λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση εκτελούνται οι διαδικασίες απενεργοποίησης της πρώτης και έκδοσης νέας ειδοποίησης, όπου προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία για την λήψη. Εάν, ωστόσο, ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει κατά την καθορισμένη ημερομηνία (νοείται ως πρώτη ειδοποίηση), εκτελείται από το σύστημα η διαδικασία έκδοσης νέας (δεύτερης ειδοποίησης), η οποία αποστέλλεται δια της υπηρεσιακής οδού και με απόδειξη σε κάθε περίπτωση αποστολή του στον ενδιαφερόμενο. Εάν παρέλθει άπραγη και η δεύτερη ειδοποίηση, η σχετική αίτηση απορρίπτεται.

Η ημερομηνία για την προσέλευση του ενδιαφερόμενου για την λήψη των βιομετρικών δεδομένων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Ειδικά για την περίπτωση των επενδυτών (άρθρο 20Β, Ν. 4251/2014), εφόσον ο αιτών απουσιάζει από την χώρα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η ημερομηνία καθορισμού του ραντεβού για την λήψη των βιομετρικών δεδομένων μπορεί να καθοριστεί σε χρόνο που, κατόπιν συνεννόησης με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, θα βρίσκεται στην χώρα, χωρίς τον περιορισμό των 30 ημερών. Ως εύλογος χρόνος στις περιπτώσεις αυτές είναι οι 6 μήνες, ενώ, σε κάθε περίπτωση, τα βιομετρικά δεδομένα θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν την λήξη της βεβαίωσης κατάθεσης του ενδιαφερόμενου.

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής έχει σχεδιαστεί ως έγγραφο υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και προς τούτο ενσωματώνει σειρά στοιχείων ασφάλειας (ορατών και μη) που στόχο έχουν την προστασία του από την παραχάραξη, την κλοπή και χρήση του από άλλο πρόσωπο πλην του κατόχου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραποίηση του. Ως εκ τούτου, βασικό στοιχείο ασφάλειας αποτελεί, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή των βιομετρικών δεδομένων του κατόχου της, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα δυο δακτύλων (δείκτης αριστερού και δεξιού χεριού), η φωτογραφία προσώπου του αιτούντος, η εκτύπωση της ψηφιοποιημένης υπογραφής του κατόχου, το ολοκληρωμένο κύκλωμα επαφής (ως μέσο αποθήκευσης σειράς στοιχείων) καθώς και η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη.

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Το δείγμα υπογραφής συλλέγεται κατά το έτος που ο πολίτης τρίτης χώρας συμπληρώνει την ηλικία των 12 ετών στην υποβολή της αίτησης, άλλως εξαιρούνται. Από την λήψη δείγματος υπογραφής μπορεί, επίσης, αν εξαιρούνται πρόσωπα είτε λόγω τραυματισμών προσωρινών ή μόνιμων, είτε επειδή βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. Η αδυναμία συλλογής του δείγματος υπογραφής προσδιορίζεται σε ειδικό για τον σκοπό αυτό δικαιολογητικό, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος (αντίστοιχη διαδικασία με αυτή που ακολουθείται στην περίπτωση αδυναμίας λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Περαιτέρω, η φωτογραφία προσώπου θα προσκομίζεται από τον αιτούντα τύπου διαβατηρίου, σε 4 αντίτυπα και σε οπτικό δίσκο (CD). Προδιαγραφές:

 • Να είναι πρόσφατη (ληφθείσα, κατ’ εκτίμηση κατά τον τελευταίο μήνα πριν την υποβολή της αίτησης,

 • 4Χ6 cm (χωρίς πλαίσιο),

 • Να εμφανίζεται ή να έχει εκτυπωθεί σε λευκό φωτογραφικό χαρτί υψηλής ποιότητας, το οποίο δεν θα είναι υδατογραφημένο ή ανάγλυφο,

 • Να είναι υψηλής ανάλυσης, να μην φέρει κουκίδες (pixels) και να μην έχει εκτυπωθεί από εκτυπωτές Ink Jet Laser

ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

Τα δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται είναι οι δείκτες του αριστερού και του δεξιού χεριού. Σε περίπτωση που η λήψη των αποτυπωμάτων του δείκτη δεν είναι εφικτή για λόγους προσωρινής ή μόνιμης αδυναμίας, λαμβάνεται το αποτύπωμα των υπολοίπων δακτύλων με την εξής σειρά: αντίχειρας, μέσος ή παράμεσος. Από την υποχρέωση λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.

Από την λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων μπορούν να εξαιρεθούν πρόσωπα που εμφανίζουν προσωρινό (σπάσιμο, κάψιμο κλπ) ή μόνιμο (ακρωτηριασμός, μόνιμη αλλοίωση κλπ) τραυματισμό στο ένα ή και στα δυο χέρια, κάτι που θα πρέπει να πιστοποιείται με ανάλογο ιατρικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση που η αδυναμία λήψης παρουσιάζεται μόνο στο ένα χέρι τότε λαμβάνεται αποτύπωμα από το άλλο χέρι.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, ολοκληρώνεται η λήψη των απαιτούμενων βιομετρικών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται, σε πραγματικό χρόνο, στην κεντρική βάση δεδομένων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για ποιοτικό έλεγχο της φωτογραφίας και της εικόνας της υπογραφής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα εκ των δυο αυτών στοιχείων ή και τα δυο δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή και εκτύπωσή τους στο αυτοτελές έγγραφο, στον ενδιαφερόμενο θα αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση, προκειμένου να προσκομίσει νέα φωτογραφία ή να προσέλθει εκ νέου για την λήψη του δείγματος υπογραφής.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επίδοση της άδειας διαμονής με την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου στον κάτοχό της, όπου στην αρχική χορήγηση ακολουθείται η συνήθης διαδικασία, στις λοιπές περιπτώσεις δε (ανανέωση, επανέκδοση), όπου προϋπήρχε τίτλος διαμονής, ακολουθείται, επιπλέον, και η διαδικασία καταστροφής της παλαιάς άδειας.

 

Νέα εγκύκλιος για βιομετρικά στοιχεία
βιομετρικά στοιχεία
εγκύκλιος
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.