κόκκινα δάνεια
Διαβάζετε τη σελίδα Νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2376/2.8.2016) η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016), με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθιερώνει γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές, τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη., ο νέος κώδικας προβλέπει σειρά λύσεων, εκτός από τη μερική ή ολική διαγραφή της οφειλής, υπέρ του δανειολήπτη που θα συνεργαστεί με την τράπεζα και οι οποίες δεν προβλέπονται σήμερα, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτό τον δρόμο για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σύμφωνα με το νέο κώδικα, κάθε ίδρυμα εφαρμόζει τα ακόλουθα στάδια κατά το χειρισμό των δανειοληπτών με οφειλές που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς και σε περιπτώσεις με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης:

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.

Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη.

Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.

Ο νέος κώδικας εξορθολογίζει τα βήματα επικοινωνίας της τράπεζας με τον δανειολήπτη, με στόχο η όλη διαδικασία και η συμφωνία για τη διευθέτηση της οφειλής να ολοκληρωθεί σε περίπου έξι μήνες από την αποστολή της πρώτης έγγραφης ειδοποίησης. Τα ίδια βήματα ισχύουν πλέον και για τον εγγυητή του δανείου, ο οποίος θα λαμβάνει αντίστοιχη ενημέρωση και θα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον δανειολήπτη. Ο δε δανειολήπτης θα πρέπει να ανταποκριθεί και να συνεργαστεί με την τράπεζα, ενημερώνοντάς την για την οικονομική του κατάσταση, που θα αποτελέσει και το κριτήριο για την επιλογή της κατάλληλης λύσης.

Στο Παράρτημα της απόφασης αναφέρονται ενδεικτικά οι πλέον συνήθεις στη διεθνή πρακτική τύποι ρυθμίσεων και οριστικών διευθετήσεων για δανειολήπτη, ο οποίος βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνατεί να ανταποκριθεί στους υφιστάμενους όρους της πιστοδότησης. Μεταξύ αυτών είναι:

Τύποι βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων

Ως βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν σε περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες απο πληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές.

(1) Κεφαλαιοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (“Arrears Capitalization“)

(2) Τακτοποίηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (“Arrears Repayment Plan“)

(3) Μειωμένη Δόση Μεγαλύτερη των Οφειλόμενων Τόκων (“Reduced Payment above IO)

(4) Καταβολή μόνο Τόκων (“Interest Only“)

(5) Μειωμένη Δόση Μικρότερη των Οφειλόμενων Τόκων (“Reduced Payment Below Interest Only“)

(6) Περίοδος Χάριτος (“Grace Period“)

Τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων

Κατατάσσονται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής.

(1) Μείωση Επιτοκίου (“Interest Rate Reduction”)

(2) Παράταση Διάρκειας(“Loan Term Extension”)

(3) Διαχωρισμός Οφειλής (“Split Balance”)

(4)Μερική Διαγραφή Οφειλής (“Partial Debt Forgiveness/ Write Down”)

(5)Λειτουργική Αναδιάρθρωση Επιχείρησης (“Operational Restructuring“)

(6) Συμφωνία Ανταλλαγής Χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο (“Debt/equity Swap“)

Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης

Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη.

(1) Λοιπές Εξωδικαστικές Ενέργειες (“Other Out of Court Settlements”)

(2) Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου (“Voluntary Surrender“)

(3) Μετατροπή σε Ενοικίαση/Χρηματοδοτική Μίσθωση (“Mortgage to Rent/ Lease“)

(4) Εθελοντική Εκποίηση Ενυπόθηκου Ακινήτου (“Voluntary Sale of Property“)

(5) Διακανονισμός Απαιτήσεων (“Settlement of Loans“)

(6) Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό (“Auction Collateral Repossession“)

(7) Ολική Διαγραφή Οφειλής (“Full Debt Write off“)

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης της ΤτΕ εδώ

Νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια
Νέες ρυθμίσεις
κόκκινα δάνεια
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.