Διαβάζετε τη σελίδα Νέες ρυθμίσεις για τις μικρής διάρκειας μισθώσεις

Δυνάμει του άρθρου 111 του Ν. 4446/2016  καθορίζεται το νέο πλαίσιο, όπως αυτό θα ισχύσει από την 01.02.2017, σύμφωνα με το οποίο μπορεί κανείς να προβεί σε συμφωνία εκμίσθωσης μικρής διάρκειας του ακινήτου του. Ως ακίνητο δε για τις ανάγκες το νόμου και σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο ίδιος ο νόμος, νοείται α) το διαμέρισμα, β) μονοκατοικία -εξαιρουμένης της περίπτωσης που έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοια λόγω κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας καθώς και γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος.

Προκειμένου λοιπόν ένα ακίνητο να δύναται να εκμισθωθεί για μικρό χρονικό διάστημα (ποιο θεωρείται μικρό χρονικό διάστημα παρακάτω μας αναφέρει ο ίδιος ο νόμος) απαιτείται η πλήρωση των εξής προϋποθέσεων:

Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής πρέπει υποχρεωτικά να είναι Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία θα είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων  που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αριθμός εγγραφής στο μητρώο αυτό, σημειώνεται ότι υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύει την ανάρτηση στις εκάστοτε ψηφιακές πλατφόρμες των ακίνητων του και γενικά οπουδήποτε προβάλει τα προς εκμίσθωση για βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητα.

Επιπλέον κάθε Φυσικό Πρόσωπο, άρα κάθε ΑΦΜ, δικαιούται να καταχωρεί και συνεπώς να εκμισθώνει μέχρι δύο (2) ακίνητα.

Απαιτείται το ακίνητο να φέρει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010 ή να έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011. , να είναι τουλάχιστον 9 τ.μ. και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση (συνεπώς ενδεικτικά αποκλείονται υπόγειοι χώροι)

Κάθε ακίνητο συνολικά δεν επιτρέπεται να εκμισθώνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 90 ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Αν το ακίνητο βρίσκεται σε νησί με κατοίκους κάτω των 10.000, τότε το όριο είναι οι 60 ημέρες. Εξαίρεση από τον κανόνα των 90 ημερών υπάρχει, εφόσον το συνολικό εισόδημα από το σύνολο των ακινήτων που εκμισθώνει δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.

Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα και δεν επιτρέπεται να παρέχεται καμία επιπλέον υπηρεσία, πέρα από κλινοσκεπάσματα.

Οι μισθώσεις στη περίπτωση αυτή φορολογούνται σύμφωνα με τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, ενώ δεν επιβάλλεται ΦΠΑ.

Η μη τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων επισύρει πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές έχουν δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες από τις εκάστοτε ψηφιακές  πλατφόρμες για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.

Οι μισθώσεις που δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις είναι νόμιμες, μόνο εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οποιασδήποτε λειτουργικής μορφής και είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Νέες ρυθμίσεις για τις μικρής διάρκειας μισθώσεις
Νέες ρυθμίσεις
μικρής διάρκειας
μισθώσεις
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.