Διαβάζετε τη σελίδα Νέο νομοθετικό καθεστώς για τις βραχυχρόνιες (μικρής διάρκειας) μισθώσεις

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου Α.3. Του Ν. 4336/2015, σημειώθηκε καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, απελευθερώνοντας το καθεστώς μικρής διάρκειας   μισθώσεων των ιδιωτών από τη 1η Νοεμβρίου 2015, δια της κατάργησης του χρονικού ορίου των 30 ημερών και κατά συνέπεια οι μισθώσεις ακινήτων διάρκειας μικρότερης των 30 ημερών δε θεωρούνται πια απαραίτητα και αυτόματα (όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα) τουριστικές μισθώσεις.

Έτσι κατά συνέπεια και σύμφωνα με το νέο καθεστώς ιδιώτης, ο οποίος επιθυμεί να εκμισθώσει για ορισμένες μέρες το ακίνητό του σε ορισμένο τρίτο πρόσωπο, μπορεί να το κάνει χωρίς να είναι υποχρεωμένος προηγουμένως να εφοδιαστεί με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από τον ΕΟΤ, αρκεί να παρέχει αποκλειστικά και μόνο το ακίνητο προς εκμίσθωση, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον υπηρεσίας.

Η νέα αυτή ρύθμιση εφαρμόζεται στα πάσης φύσεως διαμερίσματα και κατοικίες, ως και στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2β του Ν. 4276/2014, για τα οποία μέχρι σήμερα απαραιτήτως απαιτούνταν για την εκμίσθωσή τους η έκδοση άδειας λειτουργίας ΕΟΤ. Ειδικότερα, με την έννοια αυτή εννοούνται οι εξής τρεις κατηγορίες ακινήτων: α) τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα- επιπλωμένες επαύλεις (επιφάνειας τουλάχιστον 80 τ.μ. οι οποίες διαθέτουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος), β) τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-επιπλωμένες κατοικίες (τουλάχιστον 40 τ.μ., με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση) και γ) Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια και σε διαμερίσματα ενός ή δύο περισσότερων χώρων με λουτρό).

Προϋπόθεση για την απαλλαγή της έκδοσης αδείας από τον αρμόδιο ΕΟΤ είναι αποκλειστικά (και μέχρι σήμερα γνωστό καθώς αναμένεται και νεότερη εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει της οποίας θα ορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες εφαρμογής της διατάξεως) το αντικείμενο της συμφωνίας μεταξύ ιδιώτη και μισθωτή να αποτελεί αποκλειστικά η μίσθωση των εν λόγω ακινήτων, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση, με τα μέχρι σήμερα γνωστά του Υπουργείου Οικονομικών, ο εκάστοτε ιδιοκτήτης-εκμισθωτής θα φορολογείται για τα μισθώματα που λαμβάνει ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Αντίθετα, αν παρέχονται στα ανωτέρω αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και άλλες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καθαρισμός, διατροφή, σε αυτή τη περίπτωση αφενός, θα απαιτείται η έκδοση αδείας ΕΟΤ, αφετέρου, ο εκμισθωτής θα φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι διατάξεις κατά τα λοιπά δεν καταργούνται, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δύναται οποιοσδήποτε που επιθυμεί να αδειοδοτηθεί από τον επιβλέποντα Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και να εκμεταλλεύεται και εμπορικά τα ακίνητά του ως αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα, όπως δηλαδή ίσχυε και μέχρι σήμερα.

Τονίζεται ότι αναμένονται διευκρινίσεις από τα αρμόδια Υπουργεία για τυχόν περαιτέρω απαιτούμενες άδειες, καθώς και εν γένει τυχόν απαιτούμενες περαιτέρω προϋποθέσεις, δια εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, για το λόγο αυτό συνιστάται για την ασφάλεια δικαίου η κατά γράμμα εφαρμογή των μέχρι σήμερα γνωστών και όχι η καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπέρβαση των μέχρι σήμερα γνωστών.

Νέο νομοθετικό καθεστώς για τις βραχυχρόνιες (μικρής διάρκειας) μισθώσεις
βραχυχρόνιες (μικρής διάρκειας) μισθώσεις
μισθώσεις
νομοθετικό
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.