Διαβάζετε τη σελίδα Ν. 4666/2020 – Άδειας διαμονής για λόγους σπουδών

Με το Ν. 4666/2020 που δημοσιεύθηκε στις 19-02-2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 33 και 34 του Ν. 4251/2014, τα οποία αφορούν στη χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νέου αυτού νόμου, οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για λόγους σπουδών είναι οι εξής:

Α) αποδοχή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια

Β) επαρκείς πόροι για κάλυψη εξόδων διαβίωσης κατά τη φοίτηση και διαμονή του – εξετάζονται κατά περίπτωση

Γ) Καταβολή τελών εγγραφής στο οικείο ίδρυμα

Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός 60 ημερών από την υποβολή.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νέου νόμου, η διάρκεια της άδειας διαμονής για σπουδές είναι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.  Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί τη βασική φοίτηση σε τριτοβάθμιο ίδρυμα συν 4 εξάμηνα, και την βασική φοίτηση σε μεταπτυχιακές σπουδές συν το ήμισυ αυτής.

Το παράβολο που κατατίθεται ανέρχεται στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Ν. 4666/2020  - Άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
Άδειας διαμονής
λόγους
σπουδών
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.