εμβασμάτων
Διαβάζετε τη σελίδα Συνταγματική η φορολόγηση των εμβασμάτων με νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την υπ΄ αριθμ.  884/2016 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνεδριάζοντας σε επταμελή σύνθεση, έκρινε συνταγματική την αναδρομική φορολόγηση εμβασμάτων του εξωτερικού ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Ειδικότερα το ΣτΕ κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με την αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό και τη φορολόγησή τους, κατόπιν σχετικών προδικαστικών ερωτημάτων, που υποβλήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Επί των προδικαστικών ερωτημάτων το ΣτΕ συνοπτικά αποφάνθηκε ότι:

Α) Κατά τη διάταξη (του εδαφίου α΄) της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε πριν από την προσθήκη σε αυτήν εδαφίου β΄ με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010),  ποσό τραπεζικού λογαριασμού και αντίστοιχου εμβάσματος μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού και χορηγήσαντος την εντολή διενέργειας του εμβάσματος, εφόσον δεν καλύπτεται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, την οποία είτε αυτός επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη ακρόαση, είτε εντοπίζει η φορολογική αρχή, στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.

(Β) Η (προστεθείσα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010) διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται και σε υπόθεση στην οποία η επίμαχη περιουσιακή προσαύξηση (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό), άγνωστης πηγής ή αιτίας, που λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, προκύπτει σε χρόνο προγενέστερο της 30.9.2010, η έννοια δε αυτή δεν δημιουργεί ζήτημα αντίθεσης της διάταξης προς την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος ούτε προς τη θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας δικαίου. Κατά συνέπεια κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η αναδρομική ισχύς της εν λόγω διάταξης.

(Γ) Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε  έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα του δικαιούχου του λογαριασμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, φορολογείται ως εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία προκύπτει ότι εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία του δικαιούχου του λογαριασμού.

(Δ) Τα ποσά των οριζόμενων στα άρθρα 16 (παρ. 1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων αφαιρούνται, κατ’ αρχήν, από το δηλωθέν εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους  και επιπλέον, στο μέτρο που το υπερβαίνουν, από το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή ή αιτία, το οποίο (εισόδημα ή κεφάλαιο) λαμβάνεται υπόψη για να δικαιολογήσει, εν όλω ή εν μέρει, την επίμαχη περιουσιακή προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης).

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή απόφαση του ΣτΕ, τα χρηματικά ποσά των εμβασμάτων που προέρχονται από άγνωστη αιτία φορολογούνται ως εισόδημα, ενώ παράλληλα έγινε δεκτή και η αναδρομική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρ. 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010.

Συνταγματική η φορολόγηση των εμβασμάτων με νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Συνταγματική
εμβασμάτων
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.