Διαβάζετε τη σελίδα Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.4446/2016 στον ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΦΑ)

Όπως είναι γνωστό με τον ν. 3091/2002 (άρθρα 15 – 18) προβλέφθηκε η επιβολή του ειδικού φόρου ακινήτων προς τον σκοπό της αποφυγής της απόκτησης ακινήτων από offshore εταιρίες. Δυνάμει του άρθρ. 15 του ανωτέρω νόμου εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, από την επιβολή του ΕΦΑ, οι εταιρίες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο,Ε και Ε.Ε.), εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά αυτά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα. Η προϋπόθεση της κτήσης ελληνικού ΑΦΜ από τους μετόχους ή εταίρους προστέθηκε στον νόμο με το άρθρ. 57 παρ. 1 του ν. 3842/2010.
Ενόψει των έντονων αντιδράσεων ως προς την τελευταία αυτή προϋπόθεση, ιδίως σε ό,τι αφορά στις εταιρίες με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το αρθρ. 102 του πρόσφατου ν. 4446/2016 προβλέφθηκε και νέα εξαίρεση ως προς τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται και στην ΠΟΛ 1004/2017, εξαιρούνται και τα νομικά πρόσωπα, όταν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών δεν είχαν αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα μέχρι τον χρόνο φορολογίας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Οι εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΟΕ και Ε.Ε.) έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον τα κράτη αυτά δεν ανήκουν στα μη συνεργάσιμα κράτη.
2. Οι ανωτέρω εταιρείες είχαν αποκτήσει ακίνητα μέχρι και τη 31η Δεκεμβρίου 2009.
3. Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες των ανωτέρω εταιρειών ήταν, κατά τον χρόνο φορολογίας, φορολογικοί κάτοικοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον τα κράτη αυτά δεν ανήκουν στα μη συνεργάσιμα κράτη και διέθεταν αριθμό φορολογικού μητρώου του κράτους αυτού.
4. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν αποκτήσει ή αποκτούν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα μετά τον χρόνο φορολογίας και το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του ν.4446/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι τη 22-12-2016.
Μάλιστα, όπως προβλέπει ο ν. 4446/2016 η εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζεται και στις υποθέσεις, οι οποίες κατά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή, ήτοι τη 12-12-2016, ήταν εκκρεμείς ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμούσε η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου, αλλά και σε υποθέσεις για τις οποίες οι σχετικές πράξεις είχαν εκδοθεί άλλα δεν είχαν κοινοποιηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην τελευταία περίπτωση οι εκδοθείσες πράξεις τροποποιούνται με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε. Για τη χορήγηση της εξαίρεσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ (αρθρ. 54 παρ. 2 περ. ε΄ του ΚΦΔ) για κάθε έτος καθυστέρησης απόκτησης αριθμού φορολογικού μητρώου.

Οι αλλαγές που επέφερε ο Ν.4446/2016 στον ειδικό φόρο ακινήτων (ΕΦΑ)
ΕΦΑ
ειδικό φόρο
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.