ПРАВИЛА
Διαβάζετε τη σελίδα Η εγκύκλιος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 – Πως θα δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις airbnb

Το νέο έντυπο Ε1 και η εγκύκλιος με τις οδηγίες για την συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης με τα εισοδήματα του 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για το πώς θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι τις δαπάνες που έκαναν το 2017 με πλαστικό χρήμα για να καλύψουν το αφορολόγητο όριο, τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, καθώς και τι ισχύει για τους έγγαμους και τους φιλοξενούμενους. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται και για το έντυπο Ε2 στο οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητα και τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Η εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφέρει στο άρθρο 1 για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων:
Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2017 της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του μ. 4172/2013, υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως την ημερομηνία που ορίζεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής.

Ο φοροτεχνικός- λογιστής δύναται να εξουσιοδοτηθεί για την διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3, με το γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητικά αρχή ή ΚΕΠ. Σε περίπτωση που συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής. Οι έγγαμοι οφείλουν να υποβάλουν  από κοινού δήλωση για τα εισοδήματα τους, με προϋπόθεση να είναι παντρεμένοι κατά το χρονικό διάστημα απόκτησης αυτών. Εφόσον διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής ή ο ένας εκ των δύο εκπέσει σε κατάσταση πτώχευσης ή υποβλήθηκε σε δικαστική συμπαράσταση, οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση, με υποχρέωση να ενημερωθεί πρώτα το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για τις ανωτέρω μεταβολές. Ίδια φορολογική αντιμετώπιση έχουν και οι συνάπτοντες σύμφωνου συμβίωσης.

Σε ότι αφορά τους κατοίκους εξωτερικού οι δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία των οικείων διατάξεων. Το ίδιο ισχύει και για τους ημεδαπούς. Όταν κάτοικος φορολογούμενος στην Ελλάδα μεταφέρει την οικεία του στο εξωτερικό, τότε η φορολογική δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1201/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, μέχρι τις 31.12.2018.

Για όσους έχουν αποβιώσει, ισχύει η χειρόγραφη μορφή και όχι η ηλεκτρονική έως τις 31.12.2018, εφόσον έχει ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης με τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χειρόγραφη είναι επίσης η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. Σε πτώχευση, οι δηλώσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν είναι δύο (2). Μία δήλωση από τον πτωχό ηλεκτρονικά,  για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από μη πτωχευτική περιουσία και μία δήλωση σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την πτωχευτική περιουσία.

Τα εισοδήματα των φορολογούμενων από εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων τύπου Airbnb του 2017 υποχρεούνται την υποβολή τους στο Ε2 και στη στήλη 7. Η φορολόγηση αυτών γίνεται με συντελεστές από 15% έως 45%. Στον κωδικό 60 αυτής της στήλης θα δηλωθούν όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, ανά ακίνητο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb, κλπ. Στον κωδικό 61 της στήλης θα συγκαταλέγονται  τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια επινοικίαση ακινήτων για το έτος 2017. Στη στήλη 4, ο φορολογούμενος επιλέγει τη κατηγορία του δηλωμένου ακινήτου του, όπως ισχύει για τη συμπλήρωση του  Ε9

Στη στήλη 17 συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου.

Στην Αναλυτική Κατάσταση Μισθωμάτων (έντυπο Ε2) δηλώνεται και η ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων από τον υπόχρεο γονέα. Τα ακίνητα αυτά συμπληρώνονται και στον Πίνακα Ι της δεύτερης σελίδας του εντύπου, αναγράφοντας και τον ΑΦΜ του τέκνου.

Σε ότι αφορά την δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε9 ορίζονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία του φορολογούμενου, με την ηλεκτρονική διεύθυνση (e- mail) που χρησιμοποιείται. Ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής συγκεκριμένα, απαιτείται να επιβεβαιώσει τη χώρα της φορολογικής του κατοικίας.

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αιτούνται μεταβολής της φορολογικής τους κατοικίας για το έτος 2017, ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στην ΠΟΛ.1201/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, ενώ για προγενέστερα του 2017 έτη, ακολουθούν τη διαδικασία της ΠΟΛ.1177/2014 εγκυκλίου, αλλά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ΠΟΛ.1201/2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

Η εγκύκλιος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 - Πως θα δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις airbnb
εισοδήματα
εγκύκλιος
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.