2016
Διαβάζετε τη σελίδα Εγκύκλιος 15.2016

ΕΓΚ 15/2016: ΕΓΚ.ΙΚΑ 15/16: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, εδάφιο 4, του άρθρου 8, του N . 4332/2015, προκειμένου να προβούν στην τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στην χώρα.

Δυνάμει του άρθρου 8, παρ. 23, του ν. 4332/2015 (Φ.Ε.Κ.76/τΑ΄/09-07-2015) τροποποιήθηκε ο ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ», ειδικότερα αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 τουν.4251/2014 αναφορικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.

Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης, απαιτείται επιπλέον η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του ν.4251/2014, είτε από ασφάλιση του ίδιου, είτε από ασφάλιση του συζύγου. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εξαγοράσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, από τον ασφαλιστικό φορέα με τον οποίον είχαν ασφαλιστικό δεσμό πριν απολέσουν την ισχύ της άδειας νόμιμης παραμονής τους.

Η ανωτέρω εξαγορά χρόνου ασφάλισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ελάχιστο χρόνο ημερών ασφάλισης που προβλέπεται από την με αριθμό 51738/2014 (Φ.Ε.Κ.2947/τ.Β΄/3-11-2014) κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως 30/9/2016, με την με αριθμό 61227/2015 (Φ.Ε.Κ.2050/τ.Β΄/18-9-2015) κοινή Υπουργική (σχετ. το με αριθμ. πρωτ. Φ80000/47651/1573/27- 11-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων χορηγείται στους αιτούντες για ανανέωση της άδειας παραμονής τους στη χώρα, πολίτες τρίτων χωρών σχετική βεβαίωση τύπου Α΄, όπου ρητώς αναφέρεται ως Κατηγορία Άδειας : «Εξαιρετικοί Λόγοι (Γ.1.3) ή (Γ.1.4) Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου -1010».

Οι δικαιούχοι εξαγοράς χρόνου ασφάλισης πολίτες τρίτων χωρών (εγγεγραμμένοι ή μη στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) εφόσον επιθυμούν να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βάσει των διατάξεων του ν.4332/2015, πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία Εσόδων Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τόπου κατοικίας τους, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα (υπόδειγμα 1) προσκομίζοντας ταυτόχρονα το διαβατήριό τους (έστω και αν αυτό έχει λήξει) την προαναφερθείσα πρωτότυπη βεβαίωση τύπου Α΄, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή τους με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν ασφαλιστικό δεσμό με άλλον φορέα πλην του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Εάν πρόκειται για μη απογεγραμμένο πολίτη τρίτης χώρας στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να προηγηθεί η απογραφή του με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες της με αριθμ.49/2014 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Στις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από προστατευόμενα μέλη, απαιτείται ξεχωριστή εξαγορά ημερών ασφάλισης για κάθε μέλος.

Οι ημέρες ασφάλισης που μπορούν να αναγνωριστούν είναι μέρος ή το σύνολο των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και υπολογίζονται αυτόματα μέσω συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκύκλιος 15.2016
Εγκύκλιος
15.2016
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.