Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
Διαβάζετε τη σελίδα Χορήγηση προθεσμίας δύο (2) ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων για την προσκόμιση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Με ψηφισθέν σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής στις 22 Μαρτίου 2016, τροποποιήθηκε το άρθρο 13 παρ. 2 περίπτωση β του Ν. 4179/2013, όπως προηγουμένως είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4276/2014, δυνάμει του οποίου η υποβολή αίτησης χορήγησης αδείας λειτουργίας χιονοδρομικού κέντρου, συνοδευόμενη από το σύνολο των προβλεπόμενων κατά το χρόνο υποβολής τους δικαιολογητικών, προσηκόντως υποβαλλόμενων, επάγεται την αμελλητί έκδοση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Ταυτόχρονα χορηγείται προθεσμία δύο (2) ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για την προσκόμιση στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η διάταξη αυτή ισχύ από της δημοσιεύσεως της στην ΕτΚ.

Χορήγηση προθεσμίας δύο (2) ετών από τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων για την προσκόμιση της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.