Προκήρυξη
Διαβάζετε τη σελίδα Προκήρυξη 4 κατηγοριών επιδοτήσεων δυνάμει τον Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής από τις 12/10/2016

Κινητήριος δύναμη που θα επιταχύνει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, στρέφοντάς την προς ένα νέο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, συνιστά η ενεργοποίηση, εντός χρονοδιαγράμματος, των τεσσάρων βασικών καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»,«Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», τέθηκαν σε ολιγοήμερη ανοικτή διαβούλευση με στόχο η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων σε αυτά, να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2016.

Για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και για τα άλλα δύο, «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», στις 28 Απριλίου 2017.

Με τη λήξη του ανωτέρω κύκλου, τα δύο πρώτα καθεστώτα θα επαναπροκηρυχθούν τον Μάρτιο του 2017 και τα δύο επόμενα τον Μάιο του 2017.

Επίσης, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες διεύρυνσης των εθνικών μητρώων εξωτερικών αξιολογητών και ελεγκτών, οι οποίοι ανέρχονται στο εξής σε 300 άτομα. Οι εξωτερικοί αξιολογητές και ελεγκτές θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν ταχείες αξιολογήσεις, εντός τριμήνου, για το νέο κύκλο επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Με τη ρύθμιση αυτή αξιοποιείται ουσιαστικά ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο, στο συνολικότερο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού, δίνει έμφαση στη δυναμική της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, ενθαρρύνει συνέργιες και δικτυώσεις και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει όλες τις παθογένειες του παρελθόντος.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να δείτε αν η επιχείρηση σας μπορεί να ενταχθεί στις ευργετικές διατάξεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου.

Γενική

Επιχειρηματικότητα

Ενισχύσεις

Μηχανολογικού

Εξοπλισμού

Νέες

Ανεξάρτητες

ΜΜΕ

Επενδύσεις

Μείζονος

Μεγέθους

Γενική Επιχειρηματικότητα

H κατηγορία των σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε είδους (πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται βάσει του νόμου) σε όλη την επικράτεια.

1. Σκοπός

Στο καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα του Νέου Επενδυτικού Νόμου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια Νέων, Υπό ίδρυση και Υφιστάμενων επιχειρήσεων.

2. Είδη ενίσχυσης

Στο καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα παρέχονται σχεδόν όλες οι δέσμες κινήτρων του Νέου Επενδυτικού Νόμου. Συγκεκριμένα:

   • Επιχορήγηση υπό προϋποθέσεις (αφορά μόνο τα ειδικά επενδυτικά σχέδια με max ποσοστό ενίσχυσης το 31,50% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

   • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με max ποσοστό ενίσχυσης το 45% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

   • Φορολογική απαλλαγή με max ποσοστό ενίσχυσης το 45% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

   • Eπιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης με max ποσοστό ενίσχυσης το 45% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

3. Ειδικά επενδυτικά σχέδια

Εφόσον μπορεί μία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων –δηλ. έως max 45% ενίσχυση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης) ή και ειδικές παροχές έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων. Στη κατηγορία αυτή διακρίνονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

   • Eξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένο ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.

   • Καινοτόμες: ΜΜΕ με κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

   • Ανεξάρτητες ΜΜΕ, που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς.

   • Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία.

   • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.

   • Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής.

   • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

   • Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ.και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

   • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του σχεδίου νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς Γενική Επιχειρηματικότητα του Νέου Επενδυτικού Νόμου είναι:

       • Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000€.

       • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 250.000€.

       • Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000€.

       • Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000€.

Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) επένδυση ελάχιστου ύψους 50.000€.

4. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης στην τριετία.

5. Εκταμίευση ενίσχυσης

Η εκταμίευση της εκάστοτε ενίσχυσης υλοποιείται σε 2 δόσεις, στο 50% της επένδυσης (Διοικητικός έλεγχος) και στο 100% της επένδυσης (Επιτόπιος έλεγχος) ανάλογα πάντα με την κατηγορία ενίσχυσης.

6. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Κατηγορία Γενική Επιχειρηματικότητα) υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, από 19/10/2016 έως 20/12/2016 (Α’ Κύκλος Υποβολών Αιτήσεων).

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

H κατηγορία των σχεδίων Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για το σύνολο σχεδόν των επιλέξιμων επιχειρήσεων (πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται βάσει του νόμου) σε όλη την επικράτεια.

1. Σκοπός

Στο καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Νέου Επενδυτικού Νόμου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια Νέων, Υπό ίδρυση και Υφιστάμενων επιχειρήσεων.

2. Είδη ενίσχυσης

Στο καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού παρέχεται μόνο το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής του Νέου Επενδυτικού Νόμου. Συγκεκριμένα:

Φορολογική απαλλαγή με max ποσοστό ενίσχυσης το 45% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

3. Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Νέου Επενδυτικού Νόμου είναι:

Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000€.

Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 250.000€.

Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000€.

Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000€.

Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) επένδυση ελάχιστου ύψους 50.000€.

4. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης στην τριετία.

5. Εκταμίευση ενίσχυσης

Η εκταμίευση της εκάστοτε ενίσχυσης υλοποιείται σε 2 δόσεις, στο 50% της επένδυσης (Διοικητικός έλεγχος) και στο 100% της επένδυσης (Επιτόπιος έλεγχος) ανάλογα πάντα με την κατηγορία ενίσχυσης.

6. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Κατηγορία Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού) υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, από 19/10/2016 έως 28/04/2017 (Α’ Κύκλος Υποβολών Αιτήσεων).

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

H κατηγορία των σχεδίων Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ απευθύνεται σε νέες (υπό ίδρυση επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις μέχρι 7 έτη λειτουργίας) και ανεξάρτητες (καμία σύνδεση με άλλη επιχείρηση) επιχειρήσεις (πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται βάσει του νόμου) σε όλη την επικράτεια.

1. Σκοπός

Στο καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ του Νέου Επενδυτικού Νόμου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια Νέων, Υπό ίδρυση και Υφιστάμενων επιχειρήσεων (με έως 7 έτη λειτουργίας). 

*Σημειώνεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως «Νέες ΜΜΕ», επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές).

2. Είδη ενίσχυσης

Στο καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ παρέχονται σχεδόν όλες οι δέσμες κινήτρων του Νέου Επενδυτικού Νόμου. Συγκεκριμένα:

  • Επιχορήγηση υπό προϋποθέσεις (με max ποσοστό ενίσχυσης το 31,50% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης και έως max 45% ενίσχυση μόνο τα ειδικά επενδυτικά σχέδια ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με max ποσοστό ενίσχυσης το 45% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

  • Φορολογική απαλλαγή με max ποσοστό ενίσχυσης το 45% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

  • Eπιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης με max ποσοστό ενίσχυσης το 45% ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

3. Ειδικά επενδυτικά σχέδια

Εφόσον μπορεί μία επιχείρηση να κατηγοριοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης (βάσει και του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων – δηλ. έως max 45% ενίσχυση ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης) ή και ειδικές παροχές έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων. Στη κατηγορία αυτή διακρίνονται τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια:

  • Εξωστρεφείς: ΜΜΕ οι οποίες παρουσιάζουν συγκεκριμένο ποσοστό εξαγωγών την τελευταία τριετία.

  • Καινοτόμες: ΜΜΕ με κατ’ ελάχιστον 10% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών να καταλαμβάνουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης.

  • Ανεξάρτητες ΜΜΕ, που μετά την έναρξη ισχύος του νόμου προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση είτε με δημιουργία νέας εταιρείας – εκτός εξαγοράς.

  • Αύξηση απασχόλησης σε ΜΜΕ τουλάχιστον κατά 10% κατά την τελευταία τριετία.

  • Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/2011, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν.4384/2016.

  • Επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Επικοινωνίας) και Αγροδιατροφής.

  • Επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους όπως προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

  • Επιχειρήσεις που υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο σε ΒΕΠΕ, Ε.Π, ΕΠΕΒΟ, ΘΥ.Κ.Τ.και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

  • Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές όπως αυτές ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του σχεδίου νόμου (ορεινές, μειονεκτικές, με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, με πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, παραμεθόριες).

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ του Νέου Επενδυτικού Νόμου είναι:

    • Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000€.

    • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 250.000€.

    • Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000€.

    • Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000€.

Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) επένδυση ελάχιστου ύψους 50.000€.

4. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης στην τριετία.

5. Εκταμίευση ενίσχυσης

Η εκταμίευση της εκάστοτε ενίσχυσης υλοποιείται σε 2 δόσεις, στο 50% της επένδυσης (Διοικητικός έλεγχος) και στο 100% της επένδυσης (Επιτόπιος έλεγχος) ανάλογα πάντα με την κατηγορία ενίσχυσης.

6. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Κατηγορία Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, από 19/10/2016 έως 20/12/2016 (Α’ Κύκλος Υποβολών Αιτήσεων).

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

H κατηγορία των σχεδίων Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε είδους (πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται βάσει του νόμου) των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπερβαίνουν τα €20 εκατ. και παράλληλα δημιουργούν δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατ. € επένδυσης.

1. Σκοπός

Στο καθεστώς Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους του Νέου Επενδυτικού Νόμου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια Νέων, Υπό ίδρυση και Υφιστάμενων επιχειρήσεων, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπερβαίνουν τα €20 εκατ. και παράλληλα δημιουργούν δύο (2) θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατ. € επένδυσης.

2. Είδη ενίσχυσης

Στο καθεστώς Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους παρέχονται τα ακόλουθα κίνητρα του Νέου Επενδυτικού Νόμου:

Σταθεροποίηση του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Αν μειωθεί ο συντελεστής, εφαρμόζεται ο εκάστοτε μειωμένος συντελεστής.

Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης και έως του ποσού των €5 εκατ.

Τέλος, οι φορείς των υπαγόμενων στο παρόν καθεστώς επενδυτικών σχεδίων μπορούν να κάνουν χρήση της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους του Νέου Επενδυτικού Νόμου είναι τα €20 εκατ.

3. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν θα ξεπερνά τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία λήψης της εγκριτικής απόφασης του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης στην τριετία.

4. Εκταμίευση ενίσχυσης

Η εκταμίευση της εκάστοτε ενίσχυσης υλοποιείται σε 2 δόσεις, στο 50% της επένδυσης (Διοικητικός έλεγχος) και στο 100% της επένδυσης (Επιτόπιος έλεγχος) ανάλογα πάντα με την κατηγορία ενίσχυσης.

5. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των Επενδυτικών Σχεδίων στις ευργετικές διατάξεις του Νέου Επενδυτικού Νόμου (Κατηγορία Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους) υποβάλλονται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή, από 19/10/2016 έως 28/04/2017 (Α’ Κύκλος Υποβολών Αιτήσεων).

Προκήρυξη 4 κατηγοριών επιδοτήσεων δυνάμει τον Νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής από τις 12/10/2016
δυνάμει τον Νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής από τις 12/10/2016
Αναπτυξιακού Νόμου - Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής από τις 12/10/2016
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.