Προσαρμογή
Διαβάζετε τη σελίδα Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4378  (ΦΕΚ Α  55/05.04.2016)

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών2014/107/ΕΕ και (ΕΕ)

2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες

διατάξεις. Ειδικότερα με την ως άνω προσαρμογή, μεταξύ άλλων, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις σχετικές οδηγίες για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσο αφορά την υποχρεωτική αυτόματη  ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως προηγουμένως είχε ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Ν. 4170/2013, επίσης ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η τροποποίηση της οδηγίας 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών Κρατών-Μελών

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες
Προσαρμογή
Ελληνικής Νομοθεσίας
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.