ΕΣΠΑ
Διαβάζετε τη σελίδα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016 τέσσερα (4) νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Με τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ επιδοτούνται Τουριστικές και λοιπές ΜΜΕ μέχρι και 150.000€ για τη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μέσω της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου με ποσοστό συγχρηματοδότησης έως 50%.

Ταυτόχρονα επιδοτούνται υφιστάμενες Ατομικές Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες έως και 25.000€ με 100% για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, την αγορά εξοπλισμού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τέλος επιδοτούνται εγγεγραμμένοι άνεργοι (πτυχιούχοι και μη) για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων από 25.000€ έως 60.000€ με 100% χρηματοδότηση με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, την αγορά εξοπλισμού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναλυτικότερα, οι όροι του εκάστοτε Προγράμματος έχουν ως εξής:

Τίτλος Προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δικαιούχοι Χρηματοδότησης: Υφιστάμενες και νέες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις* οι οποίες δραστηριοποιούνται στον Τουριστικό Τομέα και διαθέτουν έστω και έναν επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι και την 31/12/2015.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Θα χρηματοδοτηθούν σχέδια από 15.000€ έως και 150.000€**

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 40%~50%

Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων: Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17.05.2016.

Επιδοτούμενες Κατηγορίες Δαπανών: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Προβολή – Προώθηση, Λογισμικά, Μεταφορικά Μέσα, Μελέτες – Έρευνες Αγοράς, Πιστοποιήσεις, Μισθολογικό Κόστος, Management της Επένδυσης

Σημεία που ενδιαφέρουν: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000€, αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€, και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 40% ενισχύεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τίτλος Προγράμματος: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δικαιούχοι Χρηματοδότησης: α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

και διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Θα χρηματοδοτηθούν σχέδια από 15.000€ έως και 200.000€**

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 40%~50%

Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων: Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στην 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 20.05.2016

Επιδοτούμενες Κατηγορίες Δαπανών: Κτιριακά, Εξοπλισμός, Προβολή – Προώθηση, Πιστοποιήσεις, Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη, Μισθολογικό Κόστος

Σημεία που ενδιαφέρουν: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000€, αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 200.000€, και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 40% ενισχύεται κατά 10% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τίτλος Προγράμματος: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δικαιούχοι Χρηματοδότησης: α. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή

β. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Θα χρηματοδοτηθούν σχέδια από 5.000€ έως και 25.000€**

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%

Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων: Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στην 08.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 15.04.2016

Επιδοτούμενες Κατηγορίες Δαπανών: Δαπάνη Υποβολής Πρότασης, Λειτουργικά (ενοίκιο, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας κοκ), αμοιβές τρίτων (συμβουλευτική, νομική & λογιστική υποστήριξη), Management επενδυτικού σχεδίου, Σεμινάρια, Προβολή – Προώθηση, Αναλώσιμα, Ασφαλιστικές Εισφορές, Μισθολογικό Κόστος, Αποσβέσεις Παγίων

Σημεία που ενδιαφέρουν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια

2. συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζόμενων φυσικών προσώπων

Τα συνεργατικά σχήματα χρηματοδοτούνται ως εξής:

  • 40.000€ για σχήματα δύο (2) ατόμων

  • 50.000€ για σχήματα τριών (3) ή περισσότερων ατόμων

Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού.

Οι δαπάνες δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (ισχύει οριζόντια και για τα συνεργατικά σχήματα).

Ο/Η νεοπροσλαμβανόμενος/η θα πρέπει να είναι άνεργος/η εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τίτλος Προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητακαι Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δικαιούχοι Χρηματοδότησης: α. Άνεργοι και Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

β. Ατομικές Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στις οποίες οι επιχειρηματίες δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: Θα χρηματοδοτηθούν σχέδια από 15.000€ έως και 60.000€**

Ποσοστό συγχρηματοδότησης: 100%

Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων: Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στην 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 27.04.2016.

Επιδοτούμενες Κατηγορίες Δαπανών: Δαπάνη Υποβολής Πρότασης, Λειτουργικά (ενοίκιο, δαπάνες ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας κοκ), εξοπλισμός, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας, αμοιβές τρίτων (συμβουλευτική, νομική & λογιστική υποστήριξη), Management επενδυτικού σχεδίου, Σεμινάρια, Προβολή – Προώθηση, Αναλώσιμα, Ασφαλιστικές Εισφορές, Μισθολογικό Κόστος, Αποσβέσεις Παγίων

Σημεία που ενδιαφέρουν: Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι είτε σύζυγοι είναι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο εκμισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού.

Οι δαπάνες δημιουργίας Νέας Θέσης Εργασίας δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (ισχύει οριζόντια και για τα συνεργατικά σχήματα).

Ο/Η νεοπροσλαμβανόμενος/η θα πρέπει να είναι άνεργος/η εγγεγραμμένος/η στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
ΕΣΠΑ 2014-2020
νέα προγράμματα 2014-2020
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.