εγχώριων εμπορευμάτων
Διαβάζετε τη σελίδα Εναλλακτική Φορολογία Εισοδήματος Ξένου για Άτομα που Μεταφέρουν Φορολογική Φορολογία στην Ελλάδα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ NOMOS (INTRASOFT INTERNATIONAL)

Νόμος 4646/2019: Δημοσιονομική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή κατεύθυνση για την Ελλάδα του Αύριο. (759302)

Εναλλακτική φορολογία εισοδήματος που αποκτάται στο εξωτερικό για άτομα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 1. Ένας φορολογούμενος, ένα άτομο που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, μπορεί να υπόκειται σε μια εναλλακτική μέθοδο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, όσον αφορά τα εισοδήματα που εισπράττονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας για τα προηγούμενα επτά (7) έτη από τα οκτώ (8) πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, και

β) παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτός ή ο συγγενής του, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2, ή μέσω νομικής οντότητας στην οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μετοχών, επενδύει σε ακίνητα, επιχειρηματικά ή κινητά ακίνητα, σε μετοχές ή μετοχές νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό αυτής της επένδυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 (τριών) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Η προϋπόθεση της ρήτρας β ‘δεν απαιτείται εάν είναι φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει και έχει άδεια παραμονής της κατηγορίας διεξαγωγής επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

Ένα άτομο φορολογείται επί του φορολογητέου εισοδήματός του που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου 5, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 1. Εάν, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3, ο φορολογούμενος έχει εισαχθεί σε μια εναλλακτική μέθοδο φορολόγησης του εισοδήματός του από το εξωτερικό, ο ιδιώτης πρέπει να καταβάλλει φόρο κάθε φορολογικό έτος με σταθερό συντελεστή, ανεξάρτητα από το ποσό των εισοδημάτων που εισπράττονται στο εξωτερικό, από το ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ένα άτομο έχει την ευκαιρία να υποβάλει αίτηση για επέκταση αυτής της ενότητας σε συγγενή σύμφωνα με την ενότητα 2, οπότε καταβάλλεται φόρος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε συγγενή και οι διατάξεις για τη φορολογία των δώρων, της κληρονομιάς και της γονικής μεταβίβασης της ιδιοκτησίας δεν ισχύουν. Ο φόρος που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση πριν από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου και δεν υπολογίζεται σε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή πιθανά πιστωτικά υπόλοιπα ατόμων που υπόκεινται στην εναλλακτική μέθοδο φορολογίας. Ο δυνητικός φόρος που καταβάλλεται από τα ίδια άτομα στο εξωτερικό για εισόδημα που καλύπτεται από την εναλλακτική μέθοδο φορολογίας δεν υπολογίζεται στη φορολογική τους υποχρέωση στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου, το άτομο πρέπει να καταβάλει κατ ‘αποκοπή φόρο εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησής του σύμφωνα με την παράγραφο 3.
 2. Αίτηση για μεταφορά φορολογικής κατοικίας με χρήση εναλλακτικής μεθόδου φορολόγησης των εσόδων που εισπράττονται στο εξωτερικό υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο στην επιθεώρηση φορολογίας από ιδιώτη πριν από τις 31 Μαρτίου του σχετικού φορολογικού έτους. Κατά την ίδια περίοδο, άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εναλλακτική μέθοδο φορολόγησης των εσόδων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό σύμφωνα με αυτό το άρθρο. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το IRS θα επανεξετάσει την αίτηση και θα εκδώσει απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της. Μετά την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου, εκδίδεται πράξη για τη διοικητική εκτίμηση του φόρου για το πρώτο έτος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος εγγράφου σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ελληνικά ΚΦΕ) σε σχέση με ο φορολογούμενος και κάθε ένας από τους συγγενείς του σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2, το οποίο υπόκειται σε αυτά τα άρθρα.

Ένα άτομο δηλώνει στην αίτησή του την κατάσταση στην οποία είχε την τελευταία φορολογική του κατοικία πριν από την αίτηση. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων ενημερώνει τις φορολογικές αρχές αυτής της πολιτείας για τη μεταβίβαση της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογούμενου σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με τη διεθνή διοικητική συνεργασία όπως ισχύουν.

 1. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτής της ενότητας ξεκινά με το πρώτο φορολογικό έτος για το οποίο ένα άτομο υποβάλλει αίτηση για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της ενότητας και λήγει μετά από δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτής της ενότητας δεν μπορεί να παραταθεί για περισσότερο από δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη.
 2. Ένα άτομο που υπόκειται στις διατάξεις αυτού του εγγράφου, εάν σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος δεν καταβάλει το πλήρες ποσό του κατ ‘αποκοπή φόρου που ορίζεται στην παράγραφο 2, παύει να υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από τη σχετική φορολογική χρήση και στο μέλλον, το εισόδημά του φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις αυτού του Κώδικα.
 3. Ένα άτομο μπορεί, σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εντός της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 4, να υποβάλει αίτηση για παραίτηση από τις εν λόγω διατάξεις. Σε περίπτωση ακύρωσης, το άτομο φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του φορολογικού έτους στο οποίο υποβάλλει αίτηση για την ακύρωση και δεν απαιτείται πλέον να πληρώσει το ποσό του φόρου με κατ ‘αποκοπή συντελεστή για το συγκεκριμένο έτος.
 4. Κατατίθεται δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα προσώπου που υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η οποία ενδέχεται να προκύψει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, θα κατατεθεί και η πληρωμή του φόρου θα γίνει σύμφωνα με με τις διατάξεις του άρθρου 67 του παρόντος κώδικα.
 5. Η καταβολή του κατ ‘αποκοπή φόρου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εξαντλεί όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις του ατόμου που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος εγγράφου σε σχέση με το εισόδημα που αποκτάται στο εξωτερικό, και το άτομο απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς σε ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, η διάρκεια της διατήρησής τους στην Ελλάδα, η διαδικασία επιβεβαίωσης της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης των επενδύσεων και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εγγράφου είναι προσδιορίζεται.

10. Η διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, της αρμόδιας υπηρεσίας για την κατάθεση, εξέταση και έγκριση της αίτησης, έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση, την ανάκλησή της, την κατάθεση της δήλωσης φόρου εισοδήματος, καθορίζεται από: κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του διευθυντή της Ανεξάρτητης Κρατικής Υπηρεσίας Εσόδων. πληρωμή φόρου, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες ερωτήσεις ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. “

 1. Για τη ρήτρα δ ‘της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013, προστίθεται η ρήτρα gg’ ως εξής:

“Yy) Που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α.”

 1. Μετά τη δεύτερη παράγραφο της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

  «Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 5Α υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους που λαμβάνονται στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 και τα εισοδήματα που εισπράττονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, και τα οποία υπόκεινται σε εναλλακτική φορολογία, δεν απαιτείται δήλωση. “

Альтернативное налогообложение дохода, получаемого за границей, для физических лиц, которые переносят свое налоговое резидентство в Грецию
границей
которые переносят свое налоговое резидентство в Грецию
φορολογία εισοδήματος
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.