σύστασης
Διαβάζετε τη σελίδα Απλοποίηση διαδικασίας σύστασης εταιρειών

Για τους εν δυνάμει επιχειρηματίες που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία τους δύναται η ευκαιρία να το πράξουν με διττό τρόπο. Αρχικά, με ένα συμβατικό τρόπο αλλά και με έναν ηλεκτρονικό τρόπο. Σκοπός είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία και η επιφόρτιση της Υπηρεσίας Μίας Στάσης. Σε περαιτέρω διευκόλυνση συναινεί και η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ΥΜΣ (e- ΥΜΣ), που τους επιτρέπει να ελέγχουν τις κινήσεις τους αλλά και να καταβάλλουν 70% λιγότερα τέλη σύστασης.

Προς το σκοπό αυτό υπό υπογραφή βρίσκεται ΚΥΑ, όπου από το Νόμο ορίζονται :

  1. Οι υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ),

2.η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e- ΥΜΣ) και

  1. οι Πιστοποιημένοι Συμβολαιογράφοι.

Τα κριτήρια για να επιλέξει κάποιος το ποια ΥΜΣ θέλει να χρησιμοποιήσει εξαρτώνται από την νομική μορφή της υπό σύστασης εταιρείας αλλά και το καταστατικό και τα λοιπά συστατικά έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν.

Οι επιλογές χρήσης της κάθε μίας εξαρτώνται από τις εξής περιπτώσεις :

Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος και όχι e– ΥΜΣ επιλέγεται όταν :

α) για την σύσταση ΑΕ και ΕΠΕ δεν επιλέγεται το Πρότυπο Καταστατικό, ενώ για τις ΙΚΕ και τις προσωπικές εταιρείες μπορεί να επιλεχθεί είτε το ΓΕΜΗ, είτε ο Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος, επίσης,

β)όταν ειδικές διατάξεις απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο

Εξαίρεση, οι περιπτώσεις που επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο καταστατικό, και η σύσταση γίνεται σε οποιαδήποτε από τις τρείς κατηγορίες ΥΜΣ.

Η δυνατότητα σύστασης μιας εταιρείας με τρόπο άλλο εκτός του e- ΥΜΣ, είναι η εξής :

Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μεταβαίνει σε όποια ΥΜΣ επιθυμεί, μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Εν συνεχεία δίνεται η εντολή στην ΥΜΣ να ενεργεί γι’ αυτόν και έτσι να ξεκινήσει η διαδικασία σύστασης της εταιρείας. Την ίδια ημέρα ή την επόμενη αφ’ ότου έγινε αίτηση σύστασης της εταιρείας, η αρμόδια ΥΜΣ κάνει έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας. Όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διεργασίες και καταχωρήσεις από το ΓΕΜΗ χορηγείται αριθμός και Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης. Ακόμη, δημιουργείται και ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος περιέχει όλα τα έγγραφα και τις αιτήσεις.  Για την απόδοση ΑΦΜ και την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο TAXISnet για την χορήγηση Κλειδαρίθμου προσωρινού, ο οποίος γίνεται οριστικός όταν εκδίδεται η οριστική ανακοίνωση σύστασης. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της σύστασης ενημερώνεται ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)για τη σύσταση της, όπου και διαπιστώνεται η ασφαλισιμότητα των φυσικών προσώπων και ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους.

Σύσταση μέσω e- ΥΜΣ

Ηλεκτρονική σύσταση εταιρειών γίνεται μόνο για τις εταιρείες με πρότυπο καταστατικό. Η σύσταση εταιρείας γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Οι εν δυνάμει επιχειρηματίες αναθέτουν είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε σε έναν από αυτούς τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας. Με το τελείωμα της υποβολής των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων και ενώ δεν έχει προκύψει κανένα εμπόδιο με τον πρώτο έλεγχο της επωνυμίας, και τα υπόλοιπα έγγραφα ,τα  επικυρώνουν και τα υπογράφουν το πρότυπο καταστατικό. Να σημειωθεί, πως όταν οι ιδρυτές είναι περισσότεροι η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επικύρωση όλων. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου η επωνυμία ταυτίζεται με άλλη ήδη καταχωριμένη στο ΓΕΜΗ γίνεται διακοπή του αιτήματος ή η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης ξεκινάει με άλλη επωνυμία. Το κόστος σύστασης πληρώνεται, τέλος, ηλεκτρονικά από όλους τους ιδρυτές της εταιρείας και έτσι το σύστημα e- ΥΜΣ:

  1. Δίνει αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
  2. Κωδικό πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ
  3. Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο και Μερίδα Εταιρείας στο ΓΕΜΗ
  4. Πρόσβαση στο taxisnet
  5. Δίνεται βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και το τέλος του Επιτροπής του Ανταγωνισμού, όπου θεωρείται απαραίτητο
  6. Εγγραφή στο Επιμελητήριο
  7. Ενημέρωση ΕΦΚΑ
  8. Χορήγηση προσωρινού κλειδαρίθμου

Η σύστασης εταιρείας περιλαμβάνει το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την υπηρεσία e – ΥΜΣ τότε το κόστος σύστασης είναι το 30% του προβλεπόμενου και το κόστος 3 ευρώ ανά ιδρυτή των δέκα δεν συγκαταλέγεται στο κόστος στο κόστος σύστασης μέσω e- ΥΜΣ.

Απλοποίηση διαδικασίας σύστασης εταιρειών
σύστασης
σύσταση
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.