Διαβάζετε τη σελίδα Νέα απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων

Νέα απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων εισήχθη με το Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τη 12.12.2016 και έχει τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση για τα νομικά πρόσωπα με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Ως γνωστό με τον ν. 3091/2002, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3842/2010, προβλέπεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων στην Ελλάδα, η επιβολή ειδικού φόρου ακινήτου ύψους 15% επί της αξίας αυτών, εκτός αν εντάσσονται σε ειδικές μορφές εταιριών ή ασκούν συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως προβλέπεται στον νόμο ή εάν αποδείξουν ότι οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρίες, οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα με έδρα σε μη συνεργάσιμα κράτη.
Με τις νέες διατάξεις που έχουν τεθεί προς ψήφιση, εξαιρούνται και τα νομικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις ονομαστικές μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών, με καταστατική έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον τα κράτη αυτά δεν ανήκουν στα μη συνεργάσιμα κράτη όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
Β) είχαν αποκτήσει ακίνητα μέχρι και τη 31η Δεκεμβρίου 2009,
Γ) ήταν κατά τον χρόνο φορολογίας, φορολογικοί κάτοικοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και διέθεταν αριθμό φορολογικού μητρώου του κράτους αυτού.
Δ) τα πρόσωπα αυτά απέκτησαν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα μετά το χρόνο φορολογίας και εντός μηνός από τη δημοσίευση του εν λόγω πολυνομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μάλιστα, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για υποθέσεις οι οποίες κατά την κατάθεση του εν λόγω πολυνομοσχεδίου είναι εκκρεμείς ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή για υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου καθώς και για υποθέσεις για τις οποίες οι σχετικές πράξεις έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί. Για τη χορήγηση της εξαίρεσης στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ (περ. ε΄ παρ. 2 άρθρ. 54 του ν. 4174/2013) για κάθε έτος καθυστέρησης απόκτησης του αριθμού φορολογικού μητρώου.
Κατά συνέπεια, με τις νέες διατάξεις εξαιρούνται αναδρομικά της επιβολής του ιδιαίτερα επαχθούς αυτού φόρου και οι εταιρίες με έδρα στην Ε.Ε. ή στον Ε.Ο.Χ. εφόσον απέκτησαν ακίνητα μέχρι και τη 31.12.2009 και εφόσον τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις εταιρίες αυτές λάβουν αριθμό φορολογικού μητρώου μέχρι και ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου.

Νέα απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων
Νέα απαλλαγή
Ειδικό Φόρο Ακινήτων
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎MBGCS © Copyright 2022. All Rights Reserved.